Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Włodzimierz Gralak
Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz
e-mail:

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:  
 3. Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.
 4. W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
 5. W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Starosta Raciborski informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.
 7.  Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.
 11. Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESACH


01. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
02. KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH
03. PROWADZENIE SPRAW PŁACOWO - UBEZPIECZENIOWYCH
04. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
05. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 
06. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
08. OBSŁUGA RADY POWIATU 
09. REJESTRACJA OBRAZU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

11. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
12. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
15. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
16. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALU
17. ZGŁOSZENIE ROBÓT LUB ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU
18. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
21. DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU
31. GEOPORTAL POWIATU RACIBORSKIEGO

32. KLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW
33. KORESPONDENCJA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU GEODEZJI
34. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
35. POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

36. SCALANIE I WYMIANA GRUNTÓW
37. NARADY KOORDYNACYJNE
38. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PZGIK NA WNIOSEK

39. PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
40. INTERNETOWY SYSTEM REZERWARCJI TERMINÓW
41. NADZÓR OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW

42. NADZÓR STACJI KONTROLI POJAZDÓW I DIAGNOSTÓW
43. REJESTRACJA I EWIDENCJONOWANIE POJAZDÓW
44. TRANSPORT DROGOWY

45. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
50. FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRS

51. KARTA WĘDKARSKA LUB KARTA WĘDKARSTWA PODWODNEGO
52. KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZEŃ
53. NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO „MIESZKO AD …
54. OPIEKA NAD SPORTOWCAMI ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄ

55. ORGANIZACJA WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
56. PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM W RAMACH RPO WSL 2014-2020

61. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE STAROŚCIE
62. PETYCJE
62. SKARGI I WNIOSKI
63. ORGANIZACJAKWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

65. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW
70. SPROWADZENIE Z ZAGRANICY ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW
71. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
72. POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
74. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI SĄDOWEJ

76. NABORY PRACOWNIKÓW
77. AUDYTY I KONTROLE
78. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
79. GOSPODARKA LEŚNA
80. GEOLOGIA

81. GOSPODARKA ODPADAMI
82. ŁOWIECTWO

83. OCHRONA PRZYRODY
84. OCHRONA ŚRODOWISKA

85. LICYTACJE MAJĄTKU RUCHOMEGO
86. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW

87. NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO DLA UCZNÓW
88. NAGRODYSTAROSTY RACIBORSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

89.BEZPIECZEŃSTWO OSÓB UŻYTKUJĄCYCH URZĄDZENIA MEDYCZNE PODTRZYMUJĄCE ORAZ WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE
90. NADZÓR INWESTORSKI
91. SZKOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
92. PODPIS ELEKTRONICZNY
93. ZARZĄDZANIE PERSONELEM

94. REJESTRACJA SESJI RADY POWIATU

95. EWIDENCJA MAJĄTKU
96. ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW
97. PROJEKTY PROMUJĄCE POWIAT RACIBORSKI
102. POMOC DLA UKRAINY


Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7285