Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Włodzimierz Gralak
Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz
e-mail:

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:  
 3. Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.
 4. W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
 5. W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Starosta Raciborski informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.
 7.  Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.
 11. Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESACH

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI SĄDOWEJ
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DECYZJE DOTYCZĄCE DRZEW I KRZEWÓW

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU
HODOWLA CHARTÓW
KONCESJE NA WYDOBYWANIE KOPALIN
KONTROLE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REJESTR ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
ROBOTY I DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI LUB ENERGII

ZAŚWIADCZENIE O LASACH
ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW
ZGŁOSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI
ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY
AUDYTY I KONTROLE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
PETYCJE
SKARGI I WNIOSKI
SPROWADZENIE Z ZAGRANICY ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW
NABORY PRACOWNIKÓW
INTERNETOWY SYSTEM REZERWARCJI TERMINÓW

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
ZGŁOSZENIE ROBÓT LUB ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA LEŚNA

REJESTRACJA OBRAZU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
KORESPONDENCJA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU GEODEZJI
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

SCALANIE I WYMIANA GRUNTÓW
NARADY KOORDYNACYJNE
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PZGIK NA WNIOSEK
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
KLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1829