Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ORGANIZACJA WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, 
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:  
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,  e-mail:  
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „ORGANIZACJA WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH” w celu:
  1)      realizacji wyjazdu/wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2)      zapewnienia kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi;
  3)      zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 4. Przetwarzane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób:
  1)      uczestników wyjazdu/wypoczynku;
  2)      rodziców/opiekunów prawnych uczestników wyjazdu;
  3)      wychowawców/kierowników wyjazdów.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty - art. 6 ust. 1 lit c RODO a dla danych szczególnych art. 9 ust 2 lit. g RODO , oraz realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Nie przysługuje Państwu:
  a)    prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)    prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ORGANIZACJA WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCHRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 554