Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

SZKOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „SZKOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW” w celu zwiększenia wiedzy wśród nauczycieli i uczniów z Powiatu Raciborskiego w temacie testowania i rozwijania pomysłów biznesowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników projektu jest wykonywanie przez Powiat Raciborski zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podstawą do upublicznienia wizerunku uczestników projektu jest zgoda osoby wyrażona przez nią a w przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodzica lub prawnego opiekuna (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Państwa dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a)    podmiotom wykonującym na rzecz NBP usługi ewaluacji projektu w celu umożliwienia skontaktowania się tych podmiotów z Beneficjentem i dokonania ewaluacji oraz ekspertom zewnętrznym NBP;
  b)    organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem;
  c)     podmiotom wykonującym na rzecz Beneficjenta usługi związane z przewidzianymi w Projekcie zadaniami i wydarzeniami, w tym w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu.
 6. Odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia projektu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym projekt był realizowany, dla celu związanego z ustaleniem uprawnień i zobowiązań stron oraz konsultowanie narzędzi do autoewaluacji  w trakcie trwania Projektu, a także zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczeń wobec NBP oraz dla celów związanych z rozliczeniem projektu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w projekcie  „SZKOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW”
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)     prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  narusza przepisy RODO.
  e)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta zgoda była udzielona;
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Redakcja strony: SZKOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 511