Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

INTERNETOWY SYSTEM REZERWACJI TERMINÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
   e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "INTERNETOWY SYSTEM REZERWARCJI TERMINÓW" w celu: umożliwienia klientom rezerwacji terminów wizyt za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda wyrażona w trakcie rejestracji Państwa konta.
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu w jakim były przetwarzane mogą zostać usunięte przez likwidację konta, lub przechowywane w zakresie ograniczonym do rezerwacji przyszłych wizyt.
 7. Podanie przez Państwo danych osobowych nie jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości realizacji rezerwacji terminów wizyt za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Mają Państwo:
  a)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  b)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  c)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  d)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  f)   prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO);
  g)   prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: INTERNETOWY SYSTEM REZERWACJI TERMINÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 35314