Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW"  w celu zawarcia i realizacji umowy dla której stroną jest organ Powiatu Raciborskiego.
 4. Kategoriami osób, których dotyczą dane przetwarzane w ww. procesie są:
  a)  strony umowy - wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą);
  b)  pełnomocnicy wykonawcy (osoby fizyczne);
  c)  osoby fizyczne zgłoszone przez wykonawcę niezbędne do realizacji umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. W przypadku udostępnienia treści umowy w trybie informacji publicznej, dane kategorii osób wymienionych w pkt 4 lit. b, c nie podlegają ujawnianiu i będą anonimizowane.
 8. Dane osobowe wykorzystywane w procesie będą przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez obowiązkowy okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.  Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 10. Mają Państwo:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 602