Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,  e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie:  "UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI" w celu: utworzenie profilu kandydata na kierowcę - wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, wydania wtórnika prawa jazdy, wymiany prawa jazdy, wydania międzynarodowego prawa jazdy, przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, wydania prawa jazdy potwierdzającego posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zatrzymania prawa jazdy, cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenia ewidencji kierowców
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, oraz organom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe - osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem, przechowywane są dożywotnio.  
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Nie przysługuje Państwu:
  a)    prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)    prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 646