Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

NABORY PRACOWNIKÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "NABORY PRACOWNIKÓW" w celu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na wolne stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Podstawą przetwarzania dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa, jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym osobom lub podmiotom, które muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki w procesie naboru.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem prawa przez okres 5 lat od dnia zakończenia naboru. Informacje o osobie wybranej w procesie naboru będzie zamieszczona na stronie bip.powiatraciborski.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje ich niepodania będzie brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym.
 9. Mają Państwo:
  a)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta zgoda była udzielona;
  b)  prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (art. 15 RODO);
  c)  prawo do sprostowania Państwa danych osobowych(art. 16 RODO);
  d)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  f)   prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO).
 10. Nie przysługuje Państwu:
  a)  prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: NABORY PRACOWNIKÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2073