Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO "MIESZKO AD..."

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,  Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:  
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,  e-mail:  
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO „MIESZKO AD …” w celu przyznania Nagród Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są wyrażone zgody kandydatów dołączone do wniosków o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności, a także zgody osób fizycznych będących wnioskodawcami.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania. 
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną określoną dla organów powiatu w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne. W konsekwencji niepodania określonych danych, obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają przyznanie Nagród Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności.
 9. Mają Państwo:
  a)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta zgoda była udzielona;
  b)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  c)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  d)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO "MIESZKO AD..."Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 553