Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI" w celu udzielenia pomocy zdrowotnej w formie finansowej nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO) tj. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Przetwarzanie danych dodatkowych np. służących do kontaktu odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wieczyście (kat. archiwalna A) w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub w Archiwum Państwowym.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości realizacji Państwa wniosku.
 8.  Mają Państwo:
  a)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta zgoda była udzielona;
  b)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  c)     prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  d)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  f)     prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO)
 9. Nie przysługuje Państwu:
  a)    prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)    prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)     prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Redakcja strony: POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 551