Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram - dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,
- wtorek: 12.00 -16.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

   od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez adwokatów - doradców obywatelskich.

Informujemy, że od 13.03.2020 r. do odwołania punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie czynny w godzinach od 12.00 do 16.00.

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatna mediacją odbywają się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem:

32 45 97 324

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy:

UWAGA - ZMIANY

Informujemy, że z powodu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego zmienia się sposób udzielania porad we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu raciborskiego.
Od 16 marca 2020 r. porady prawne będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres
" target="_blank">
skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie może zostać również przesłane pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz

Po przesłaniu do Starostwa wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

WZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY NA DOLE STRONY!

 

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia pomocy prawnej za pośrednictwem:

  • faksu 32 415 87 36, lub
  • w wersji elektronicznej na adres mailowy , lub
  • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, lub
  • za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2)   przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3)   przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4)   przeprowadzenie mediacji,
5)   udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1)   sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2)   zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Lista-jednostek-nieodpatnego-poradnictwa/idn:682.html

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 1 ]
WNIOSEK - Nieodpłatna Pomoc Prawna WNIOSEK - Nieodpłatna Pomoc Prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-03-13 14:19
Kunicka Karolina
20.55KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 12539