Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram - dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-12.00
- wtorek: 12.00 - 16.00.

Informujemy, że w dniach 23.05.2024 r. (czwartek) i 31.05.2024 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

2) Centrum Społeczno - Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,
- wtorek: 12.00 -16.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

Informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
20 maja (poniedziałek) 10.00-14.00
24 maja (piątek) 9.00-10.00 i 14.00-15.00

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 - 12.00.

Punkt jest prowadzony przez Fundację "Togatus Pro Bono" z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

   od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich.

W każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest również nieodpłatna mediacja w wyznaczone dni tygodnia.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatna mediacją odbywają się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem:

32 45 97 324

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ponadto osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (co stanowi pomoc de minimis) składa przed uzyskaniem pomocy prawnej:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

 Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów pracownik Starostwa Powiatowego skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu porady.

 Informujemy, że:

 • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnionych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy:

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia pomocy prawnej za pośrednictwem:

 • faksu 32 415 87 36, lub
 • w wersji elektronicznej na adres mailowy , lub
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, lub
 • za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na specjalistyczną poradę prawną niezależnie od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
Aktualna lista dyżurów specjalistycznych znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2)   przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3)   przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4)   przeprowadzenie mediacji,
5)   udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1)   sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2)   zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa/idn:682.html

Materiały informacyjne:
https://bip.powiatraciborski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna/Edukacja_prawna.html

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27532