Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

REJESTRACJA OBRAZU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "REJESTRACJA OBRAZU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ" w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obywateli, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego  w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. art. 222 ,ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Kodeks pracy i art. 4b, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe zarejestrowane w nagraniach, przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa a następnie zostaną usunięte.
 8. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Państwu:
  a)    prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)    prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: REJESTRACJA OBRAZU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 618