Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są zgodnie z porozumieniem o współadministrowaniu:
    - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą
      w Raciborzu przy ul Gamowskiej 3, e-mail
    - Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
      e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI"  w celu:
           a) wydania orzeczenia o niepełnosprawności;
           b) wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
           c) wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej;
           d) wydania osobie  niepełnosprawnej karty parkingowej;
           e) wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym.
  Podanie przez Państwa dodatkowych (nieobowiązkowych) danych służących celom kontaktowym (numer telefonu, adres e-mail) uznane będzie jako dobrowolna i świadoma zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - przez okres 10 lat od dnia zakończenia celu w jakim były przetwarzane. Wydane orzeczenia przechowywane będą przez 50 lat.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.         Konsekwencją niepodania danych nieobowiązkowych będzie brak możliwości szybkiego kontaktu z Państwem w celu powiadomienia o załatwieniu sprawy lub konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów.
 8. Mają Państwo:
           a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta
               zgoda była udzielona;
           b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
           c) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
           d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
               (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
           e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
               Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
               osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
         f) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej
            podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO)
 9. Nie przysługuje Państwu:
           a) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
           b) prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
           c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych,
           gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
           wykonywanie obowiązku prawnego.      
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Redakcja strony: ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 739