Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OPIEKA NAD SPORTOWCAMI ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie:  "OPIEKA NAD SPORTOWCAMI ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄ" w celu przyznania nagrody za osiągnięty wynik sportowy, przyznania stypendium sportowego.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe po zakończeniu celu ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przechowywane będą przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zgodnie z kategorią archiwalną BE10.
 8. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale warunkuje wykonanie celu przetwarzania.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: OPIEKA NAD SPORTOWCAMI ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1982