Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

EWIDENCJA MAJĄTKU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "EWIDENCJA MAJĄTKU", w celu właściwego zarządzania majątkiem Starostwa Powiatowego w Raciborzu i rozliczalności odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są:
  a)    pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu - osoby użytkujące i odpowiedzialne za składniki majątku;
  b)    kontrahenci (dostawcy i odbiorcy) składników majątku - osoby fizyczne.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w procesie udostępniane będą innym podmiotom przetwarzającym w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, oraz innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe wykorzystywane w procesie będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 10 lat od zakończenia użytkowania składnika majątku.
 8. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: EWIDENCJA MAJĄTKURejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 521