Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

POMOC POLAKOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „POMOC POLAKOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ” w celu udzielania pomocy finansowej, osobom które uzyskały Kartę Polaka.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c tj. ustawy z dnia 7 września 2017 r. o Karcie Polaka.
 5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w przepisie prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 8. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie przekazane zostaną do Archiwum Państwowego.  Kategoria archiwalna A.
 9. Obowiązek zbierania Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 10. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 RODO);
  b)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: POMOC POLAKOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICARejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 47