Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OBSŁUGA RADY POWIATU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  w procesie: „OBSŁUGA RADY POWIATU” w celu: sprawowania funkcji radnego, udziału w działalności kolegialnego organu stanowiącego i kontrolnego - rady powiatu, w szczególności udziału w sesjach, komisjach, tworzenie klubów, głosowania, składanie oświadczeń majątkowych, wykonywanie czynności kontrolnych, przyznawanie i obliczanie diet, zwrot kosztów podróży służbowych, utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami, opracowania statystyczne.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są radni powiatu raciborskiego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lic. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) tj. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 26.7.2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. Nr 61, poz.709), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.7.2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz.U. Nr 66, poz.799 z późn.zm.)
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych po zakończeniu przetwarzania przez okres 25 lat w archiwum zakładowym a następnie przekazane do archiwum państwowego.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: OBSŁUGA RADY POWIATURejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 169