Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

STYPENDIA DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOLE WYŻSZEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w procesie: „STYPENDIA DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOLE WYŻSZEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO” w celu:
  1. Obsługi wniosku o przyznanie stypendium.
  2. Podpisania umowy ze studentem, któremu przyznano stypendium.
  3. Wypłacenia i rozliczenia stypendium.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są Studenci II lub I roku studiów drugiego stopnia oraz studenci III roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na kierunku pielęgniarstwo, którzy po zakończeniu studiów podejmą, w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów, zatrudnienie w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
 5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda osoby, której dane dotyczą w celu kontaktu drogą telefoniczna i e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres w zależności od celu przetwarzania:
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie nieprzyznanie stypendium.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w zakresie, gdy zgoda jest wymagana);
  e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: STYPENDIA DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOLE WYŻSZEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 228