Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  w procesie: "NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNE"  w celu realizacji przez organ (starostę, zarząd powiatu) obowiązków wynikających z przepisów prawa, których celem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową oraz ustalenie i wypłata odszkodowania za utracone prawo własności.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. art. 73 Ustawy z dnia 13 września 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W zależności od celu przetwarzania okres ten wynosi od 10 lat aż do wieczystej archiwizacji.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.           

Redakcja strony: NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNERejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 116