Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail:
 3.  W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ" w celu: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, opracowywania sprawozdań statystycznych i zestawień.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem prawa przez okres 3 lat od dnia zakończenia celu w jakim były przetwarzane.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo prawo do:
  a)   dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)   żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
        z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
        ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
        Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Nie przysługuje Państwu prawo do:
  a)  usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych,
       gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
       wykonywanie obowiązku prawnego.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 911