Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PRACOWNICZE PLANY KAPITALOWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) przetwarzane będą w procesie: „PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE” w celu obsługi PPK poprzez zawarcie przez pracodawcę w imieniu pracownika umowy z instytucją finansową i przekazywania danych do instytucji finansowej.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa - ustawa z dnia 4 października 2018 r.
  o pracowniczych planach kapitałowych.
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane będą udostępniane instytucji finansowej obsługującej PPK pracowników Starostwa.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a  ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 94 ust. 9b kodeksu pracy). Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: PRACOWNICZE PLANY KAPITALOWERejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 69