Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

POMOC DLA UKRAINY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane będą w procesie: „POMOC DLA UKRAINY” w celu udzielenia wsparcia materialnego, finansowego czy zaoferowania obywatelom Ukrainy schronienia lub zatrudnienia.
 4. W procesie przetwarzane są dane osób zgłaszających chęć udzielenia pomocy dla Ukrainy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane będą udostępniane koordynatorowi pomocy dla Ukrainy tj. Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.
 7. Państwa dane osobowe po zakończeniu celu w jakim są przetwarzane przechowywane będą przez okres wymagany w przepisach prawa.
 8. Podania przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: POMOC DLA UKRAINYRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 175