Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail: i Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonymi przez Administratorów, Inspektorami Ochrony Danych, e-mail:
  oraz
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW” w celu: organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Raciborskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Kategorie osób, których dane dotyczą to:
  a)  osoby, z ramienia Starostwa, posiadające uprawnienia do obsługi poszczególnych modułów  systemu Wsparcia Organów Wyborczych.
  b) kandydaci i członkowie terytorialnych komisji wyborczych, kandydaci na radnych, pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz osoby przez nich upoważnione. Administratorem  danych dla tych osób jest
  Krajowe Biuro Wyborcze. Dane przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w zakresie organizacji
  i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane będą udostępniane innym podmiotom  i upubliczniane na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego. Zakres ujawnianych danych określają przepisy prawa.
 7. Państwa dane osobowe po zakończeniu celu w jakim były przetwarzane zostaną zwrócone do Administratora (dotyczy kategorii osób poz. b).
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYBORÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 593