Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

SPROWADZENIE Z ZAGRANICY ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będąw procesie: "SPROWADZENIE Z ZAGRANICY ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW"   w celu: wydania decyzji Starosty Raciborskiego zezwalającej na sprowadzenie z zagranicy zwłok  lub szczątków.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Podstawą przetwarzania dodatkowych danych służących celom kontaktowym (numer telefonu, adres e-mail) jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat od dnia zakończenia celu w jakim były przetwarzane.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych nieobowiązkowych będzie brak możliwości szybkiego kontaktu z Państwem w celu powiadomienia o załatwieniu sprawy lub konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów.
 8. Mają Państwo:
  a)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych dla których ta zgoda była udzielona;
  b)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  c)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  d)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  f)   prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO)
 9. Nie przysługuje Państwu:
  a)  prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Redakcja strony: SPROWADZENIE Z ZAGRANICY ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 740