Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PROJEKTY PROMUJĄCE POWIAT RACIBORSKI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,  Plac Stefana Okrzei 4,
   e-mail:  
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,  e-mail:  
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „PROJEKTY PROMUJĄCE POWIAT RACIBORSKI”, w celu realizacji imprez promocyjnych związanych z rozpowszechnianiem oraz wzmacnianiem atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi raciborskiej
 4. Przetwarzane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób:
  1)      Aktywni uczestnicy imprez promocyjnych organizowanych przez Powiat Raciborski, od których pozyskanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów;
  2)      Wykonawcy umów (osoby fizyczne) zawartych dla realizacji celów.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, oraz realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie przekazane zostaną do Archiwum Państwowego. Kategoria archiwalna A.
 8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem warunkującym realizację projektu lub wykonanie umowy.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: PROJEKTY PROMUJĄCE POWIAT RACIBORSKIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 481