Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI SKARBU PANSTWA ORAZ POWIATU RACIBORSKIEGO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  w procesie: "GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA ORAZ POWIATU RACIBORSKIEGO"  w celu realizacji przez organ (starostę, zarząd powiatu) obowiązków wynikających z przepisów prawa, których celem jest gospodarowanie nieruchomościami, w tym utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, generowanie dochodów, realizacja celów publicznych oraz realizacja wniosków składanych przez wnioskodawcę.
  W szczególności:
  1)   nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  2)   zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa lub Powiatem Raciborskim a osobami fizycznymi;
  3)   znoszenie współwłasności nieruchomości;
  4)   użyczanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  5)   ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  6)   oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  7)   wywłaszczanie nieruchomości;
  8)   ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości;
  9)   czasowe udostępnianie nieruchomości;
  10) ustalanie i aktualizacji opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
  11) bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
  12) zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
  13) ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
  14) zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  15) wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów; obciążających nieruchomość;
  16) regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
  17) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  18) wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  19) wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego;
  20) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy, użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie;
  21) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18.01.2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W zależności od celu przetwarzania okres ten wynosi od 5 lat aż do wieczystej archiwizacji.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.                                        

Redakcja strony: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI SKARBU PANSTWA ORAZ POWIATU RACIBORSKIEGORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 130