Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY-ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:  .
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e -mail:  
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY-ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO ” w celu udzielenia Państwu pomocy polegającej na zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są obywatele Ukrainy korzystający z pomocy w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w procesie jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO) tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa i zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w przepisie prawa i w zakresie udzielonej zgody.
 8. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 9. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie, po wykonaniu ekspertyzy przekazane zostaną  do Archiwum Państwowego lub zniszczone. Kategoria archiwalna BE5.
 10. Obowiązek zbierania Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 11. Mają Państwo:
  a)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie danych, których zgoda dotyczy);
  b)    prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 RODO);
  c)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  d)   prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 12. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

Redakcja strony: POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY-ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18