Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

SKARGI I WNIOSKI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu
w procesie skarg i wniosków

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: skarg i wniosków w celu: rozpatrzenia skargi , wniosku oraz prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków wg właściwości starosty i wg właściwości rady powiatu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Państwa dane będą udostępnione innym podmiotom przetwarzającym, którym przekazano skargę lub wniosek według właściwości do rozpatrzenia. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Państwu:
  a)  prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
  do art. 22 RODO;

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: SKARGI I WNIOSKIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1082