Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "ZARZĄDZANIE PERSONELEM", w celu właściwego zarządzania personelem poprzez:
  a) dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy przede wszystkim według kryterium wiedzy i umiejętności;
  b) prawidłowy podział obowiązków pomiędzy poszczególne stanowiska pracy;
  c) systematyczną i obiektywną ocenę pracowników;
  d) stwarzanie pracownikom warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnienia dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy fachowej;
  e) kontrolę wewnętrzną na poszczególnych stanowiskach pracy;
  f) stosowanie systemu nagród i kar zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  g) kontrolę przestrzegania Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, UCHWAŁY NR 177/836/2018 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane w procesie nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Państwa dane osobowe, przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa , zgodnie z procesem "ZARZĄDZANIE KADRAMI - PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU".
 7. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ZARZĄDZANIE PERSONELEMRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 585