Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „ZARZĄDZANIE KADRAMI – PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU” w celu: realizacji procesu zatrudnienia, zatrudniania, zwalniania pracowników, prowadzenia akt osobowych, ustalania wynagrodzeń, realizacji umów o pracę, zarządzania kwalifikacjami, wydawania poleceń wyjazdów służbowych (delegacje), udzielania urlopów, opracowań statystycznych, dokonywania ocen okresowych, organizowania służby przygotowawczej i procesu adaptacji, kierowania na badania lekarskie.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są Pracownicy Starostwa – stanowiska urzędnicze, stanowiska kierownicze urzędnicze i stanowiska obsługi.
 5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Ustawa z dnia 26.6.1974r. Kodeks pracy(t.j. Dz.U.z 2018 r. poz.108 z późń.zm.), ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz.902 z późń.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.5.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz.936), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.894 z późn.zm.) oraz szczegółowe przepisy z zakresu wynagrodzenia (tzw. ustawa kominowa oraz o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie nieprzyznanie stypendium.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w zakresie, gdy zgoda jest wymagana);
  e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ZARZĄDZANIE KADRAMI - PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZURejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 144