Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OŚWIADZCZENIA MAJĄTKOWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu
w procesie oświadczeń majątkowych składanych Staroście

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: oświadczeń majątkowych składanych Staroście w celu: analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych (oraz załączonych zeznań podatkowych) przez Starostę.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Państwa dane będą udostępnione urzędom skarbowym, którym przekazano oświadczenia majątkowe (oraz załączone zeznania podatkowe) w celu dokonania analizy przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Państwu:
  a)  prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: OŚWIADZCZENIA MAJĄTKOWERejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1220