Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostępność

Starostwo Powiatowe w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Powody wyłaczeń:

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji
 • treści, które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte
 • brak wersji responsywnej strony, która została utworzona w 2012 roku. Planujemy dostosowanie strony do urządzeń mobilnych.

Elementy niedostępne

 • strona nie posiada widocznego focusa,
 • Stona nie jest responsywna,
 • Strona nie posiada skiplinków,
 • Strona nie spełnia zasady kontrastu,
 • Strona nie posiada odpowiednich etykiet informacyjnych,
 • Strona nie spełnia minimalnych wymogów co do wielkośći czcionek,
 • Strona posiada zbędnie pozycjonowane treści,
 • Strona w wielu miejscach systemowych posiada wybrakowane informacje,
 • treści nie posiadają prawidłowego formatowania,
 • występują dokumenty do pobrania w formie skanów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-22
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Wersja graficzna: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Mapa witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Szymon Kura, adres e-mail:
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 45 97 375. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4a, 47 – 400 Racibórz

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Mekeresz,
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 459 73 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku poprzez schody oraz przy użyciu pochylni umożliwiającej wjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku ze względu na architekturę nie ma windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni) w Biurze Obsługi Klienta, fax. 32 415 87 36, e-mail: , Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów). Za drzwiami wejściowymi bezpośrednio znajduje się Biuro Obsługi Klienta. W budynku nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze oraz Biuro Obsługi Klienta dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na poszczególne kondygnacje można dotrzeć przy użyciu windy oraz schodami bez platform schodowych dla niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze budynku, do której można dotrzeć windą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku na poszczególne kondygnacje można dotrzeć przy użyciu windy oraz schodami bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Ze względu na brak w budynku platform schodowych osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni) w Biurze Obsługi Klienta, fax. 32 415 87 36, e-mail: , Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal


Koordynator dostępności
architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej – Ewa Mekeresz
tel. 32 / 45 97 375
e-mail:

 
Koordynator dostępności cyfrowej – Sylwia Sitarz
tel. 32 / 45 97 376
e-mail:

Redakcja strony: DostępnośćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4661