Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PROWADZENIE SPRAW PŁACOWO-UBEZPIECZENIOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe   w   Raciborzu   jest   Starosta   Raciborski    z    siedzibą    w    Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W  sprawach  związanych  z  Państwa  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się z    wyznaczonym    przez    Administratora,    Inspektorem     Ochrony     Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „PROWADZENIE SPRAW PŁACOWO-UBEZPIECZENIOWYCH” w celu:
  a) Wyliczania płac oraz innych świadczeń/należności dla pracowników Starostwa oraz osób zatrudnionych na umowy cywilne,
  b) Odprowadzanie składek do ZUS oraz składek PFRON,
  c) Odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego,
  d) Sporządzanie list diet radnych.
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są pracownicy i emeryci Starostwa, radni Powiatu Raciborskiego, osoby wykonujące umowy cywilne, inne osoby otrzymujące świadczenia pieniężne ze Starostwa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.), Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.), Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778. t.j.), Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j.), Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z późn.zm.)
 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcy danych zostaną zobowiązania do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres w zależności od celu przetwarzania:
  a) Wyliczanie płac oraz innych świadczeń/należności dla pracowników Starostwa oraz osób zatrudnionych na umowy cywilne – 50 lat,
  b) Odprowadzanie składek do ZUS oraz składek PFRON – 10 lat,
  c) Odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego – 5 lat,
  d) Sporządzanie list diet radnych – 10 lat.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  c)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: PROWADZENIE SPRAW PŁACOWO-UBEZPIECZENIOWYCHRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 200