Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych,
   e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie "WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW" w celu: ochrony praw konsumentów z terenu Powiatu Raciborskiego
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 10 lat od dnia zakończenia celu w jakim były przetwarzane.
 8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości realizacji ochrony Państwa praw jako praw konsumentów z terenu powiatu raciborskiego.
 9. Mają Państwo prawo do:
  a)  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
  b)  sprostowania Pani/Pana danych osobowych(art. 16 RODO);
  c)  żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. 10. Nie przysługuje Państwu prawo do:
  a)  usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  b)  przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
  c)  sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
 11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Redakcja strony: WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2699