Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ZAŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO LUB UKOŃCZENIU PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO LUB PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
 Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
  Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: .
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: „ZAŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO LUB UKOŃCZENIU PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO LUB PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO”, w celu wydania zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1164).
 4. Osobami, których dotyczą dane przetwarzane w procesie są osoby składające wnioski o wydanie stosownego zaświadczenia.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w procesie jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) i zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w przepisie prawa i w zakresie udzielonej zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
 9. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie, po wykonaniu ekspertyzy przekazane zostaną  do Archiwum Państwowego lub zniszczone. Kategoria archiwalna BE10.
 10. Obowiązek zbierania Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
 11. Mają Państwo:
  a)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie danych, których zgoda dotyczy);
  b)    prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 RODO);
  c)    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  d)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 12. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Redakcja strony: ZAŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO LUB UKOŃCZENIU PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO LUB PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 32