Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zewnętrzne 2012

L.p Jednostka kontrolująca / data kontroli Zakres kontroli Ko-
ntro
-lo-
wana kom.
Zalecenia pokontrolne
1.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(25.01.2012r.)
Kontrola VII i VIII etapu
realizacji projektu scalenia-operacji
realizowanej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
SG Nie stwierdzono uchybień
2.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(22.03.2012r.)
Kontrola IX etapu realizacji projektu
scalenia-operacji realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
SG Nie stwierdzono uchybień
3. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (3-18.04.2012r.) Kontrola sprawdzająca:
1. Sposób przyjmowania
do zasobów materiałów powstałych
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Realizacja obowiązku
przestrzegania terminów wynikających
z przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz przynależnych
do niej rozporządzeń wykonawczych.
SG
1.Zobowiązanie_do_opatrywania stosownymi klauzulami materiałów przyjmowanych i udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z właściwymi przepisami.
 
2.Zobowiązanie do wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków zawierających wszystkie określone prawem elementy oraz prawidłowo uwierzytelnianych.
 
3.Zobowiązanie aby w każdym przypadku przed włączeniem dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wnioskach o jej przyjęcie odnotowywać informacje o pozytywnym wyniku kontroli zgodnie z właściwymi przepisami.
 
 
4.Zobowiązanie do podjęcia dalszych niezbędnych działań mających na celu spełnienie obowiązku założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z właściwymi przepisami.
 
 
5.Zobowiązanie do opracowania i przekazania do organu kontroli aktualnego harmonogramu prac w zakresie GESUT.
4.
Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle
(18.05.2012r.)

Kontrola projektu
„Sprawny samorząd” wdrożenie zadania
3 i 4 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

 

 

 

Staro-
stwo Po-
wiato-
we
Zalecenia pokontrolne ad. zad. 3 „Komunikacja wewnętrzna”:
1.Zainstalowanie brakujących elektronicznych komunikatorów tekstowych (JITSI).
 
2. Oznakowanie strony tytułowej Intranetu logotypami POKL,UE,EFS „Sprawny samorząd” oraz zamieszczenie tytułu projektu.
 
Zalecenia pokontrolne ad. zad. 4 „Obieg dokumentów”:
 
1.Oznakowanie strony tytułowej EOD (Mdok) logotypami POKL,UE,EFS, „Sprawny samorząd” oraz zamieszczenie tytułu projektu.
 
 
5.
Archiwum Państwowe
(01.06.2012r.)
Kontrola zasobu dokumentacji geodezyjnej. SG Zaprowadzić regularny pomiar wilgotności i temperatury w pomieszczeniach archiwum Wydziału Geodezji.
6.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (21.08. – 27.09.2012 r.)
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE  w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

OS,SZ,

SI,FN

Nie stwierdzono uchybień.

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (26-28.09.2012 r.)

Kontrola zamówień w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

SZ,OS,SI

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej projektu pn. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań przetargowych stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nałożono korektę finansową.
8.

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy (08, 10, 15.10.2012r.)

Kontrola prawnej ochrony stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.   OR-kadry  

Dokumentowanie w formie pisemnej, dla celów dowodowych,  zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8 na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Redakcja strony: Kontrole zewnętrzne 2012Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2851