Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Język migowy w Urzędzie

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu:

 1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:
  - poniedziałek od 7:30 do 15:30,
  - wtorek od 7:30 do 17:00,
  - środa od 7:30 do 15:30,
  - czwartek od 7:30 do 15:30,
  - piątek od 7:30 do 14:00,
 2. Za pomocą faksu – numer 32 415 87 36.
 3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:
 4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starostwa Powiatowego (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Jednocześnie informujemy, że wyznaczeni pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (KSS-2).

Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w następujących komórkach organizacyjnych starostwa :

 1. Biurze Obsługi Klientów – parter urzędu;
 2. Wydziale Komunikacji i Transportu - pokój nr 8 i pokój nr 20;
 3. Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 13;
 4. Wydziale Geodezji - pokój 208 (piętro II);
 5. Referacie Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 303 (piętro III);
 6. Referacie Architektury i Budownictwa – pokój nr 305 (piętro III);
 7. Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – pokój nr 309 (piętro III).

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Klienta, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: 32 415 87 36 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

Redakcja strony: Język migowy w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3187