Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Język migowy w Urzędzie

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu:

 1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:
  - poniedziałek od 7:30 do 15:30,
  - wtorek od 7:30 do 17:00,
  - środa od 7:30 do 15:30,
  - czwartek od 7:30 do 15:30,
  - piątek od 7:30 do 14:00,
 2. Za pomocą faksu – numer 32 415 87 36.
 3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:
 4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starostwa Powiatowego (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Jednocześnie informujemy, że wyznaczeni pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (KSS-2).

Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w następujących komórkach organizacyjnych starostwa :

 1. Biurze Obsługi Klientów – parter urzędu;
 2. Wydziale Komunikacji i Transportu - pokój nr 8 i pokój nr 20;
 3. Wydziale Geodezji - pokój 208 (piętro II);
 4. Referacie Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 303 (piętro III);
 5. Referacie Architektury i Budownictwa – pokój nr 305 (piętro III);
 6. Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – pokój nr 309 (piętro III).

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Klienta, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: 32 415 87 36 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu mieści się w trzech lokalizacjach. Główna siedziba znajduje się w budynku przy placu Stefana Okrzei 4a, gdzie swoje biura mają starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz. Tu także odbywają się sesje rady powiatu.

Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące komórki:
1. Wydział Organizacyjny, który zajmuje się m.in. sprawami związanymi z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania i organizacji Starostwa, obsługą zarządu, rady i komisji powiatu, starosty, obsługą informatyczną urzędu, promocją powiatu, archiwum zakładowym, zamówieniami publicznymi.
2. Referat Audytu i Kontroli, który zajmuje się m.in. realizowaniem zadań z zakresu czynności kontrolnych i audytowych, zarządzaniem jakością.  
3. Referat Rozwoju Powiatu, który zajmuje się m.in. zadaniami z zakresu rozwoju powiatu, współpracy krajowej i zagranicznej, sportu kultury i turystyki, pozyskiwania środków zewnętrznych, nadzoru nad funkcjonowaniem BIP.

Drugi budynek mieści się przy placu Stefana Okrzei 4a. Tam swoją siedzibę mają:
1.Wydział Finansowy, który zajmuje się obsługą finansowo – księgową budżetu powiatu.
2.Referat Inwestycji i Remontów, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów.
3.Samodzielne stanowisko ds. BHP.
4.Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
5. Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
6. Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się zadaniami z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, przygotowania zadań obronnych, bezpieczeństwa publicznego.
7.Wydział Geodezji, który realizuje zadania m.in. dot. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów.
8.Referat Edukacji, który zajmuje się m.in. prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej; udzielaniem i rozliczaniem dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ich kontrola, nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
9. Referat Spraw Społecznych, który realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia, pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej.
10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który zapewnienia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów.
11. Referat Gospodarki Nieruchomości, który realizuje m.in. zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i powiatu.
12. Referat Architektury i Budownictwa, który realizuje m.in. zadania z zakresu budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
13. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który realizuje m.in. zadania w zakresie ochrony środowiska, zakresie gospodarki wodnej i geologii, łowiectwa, gospodarki odpadami, ochrony przyrody i leśnictwa, ochrony gruntów rolnych.
14. Wydziału Komunikacji i Transportu, który realizuje m.in. zadania w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, transportu drogowego.

Przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje zadania w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych.

 

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

Redakcja strony: Język migowy w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5214