Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zadania Starostwa

Kompetencje i zadania Starostwa

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

§ 4. 1. Starostwo jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej,przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania Powiatu wynikające z przepisów prawa:
1) własne Powiatu;
2) zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych;
3) powierzone Powiatowi na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej;
4) inne wynikające z przepisów prawa i umów z innymi podmiotami.

2. Siedzibą Starostwa jest miasto Racibórz.

3. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Zarząd wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 także przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. Zarząd pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Powiatu i wykonuje uprawnienia udziałowca w spółkach, w których Powiat ma udziały. Zarząd może sprawować tę funkcję za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

5. Szczegółowe zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu określa odrębna uchwała Zarządu.

§ 5. 1. Starostwo jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Starosta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży, z wyłączeniem uprawnień w zakresie nawiązania lub rozwiązania stosunków pracy zastrzeżonych odrębnymi przepisami należącymi do kompetencji Zarządu.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki Starosty jako kierownika zakładu pracy, pracowników Starostwa,zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz Regulamin Pracy Starostwa.

§ 6. 1. W swoich działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny i słuszny interes obywateli, zapewnia terminowe i profesjonalne prowadzenie spraw.

2. Starostwo w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 7. 1. Pracownicy Starostwa, realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki i praworządności; dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska. Są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do informacji, zapewniając w granicach prawem przewidzianych, jawność prowadzonych postępowań.

2. Pracownicy Starostwa respektują zakaz wykonywania prac lub podejmowania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć z nimi sprzecznych.

3. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Starostwa, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych określa odrębne zarządzenie Starosty.

Redakcja strony: Zadania StarostwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7599