Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim

W dniu 30 sierpnia 2005 r. nastąpiło podpisanie w Rudach porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Raciborskim.

Wybrane najważniejsze wydarzenia w dotychczasowej współpracy:

1. W dniu 16 lutego 2006 r. w Raciborzu miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z zakresem usług medycznych świadczonych w powiecie raciborskim, zwiedzili Szpital Rejonowy w Raciborzu, zapoznali się z zakresem usług medycznych, realizacją kontraktów, strukturą organizacyjną szpitala, ilością osób pracujących w szpitalu, wachlarzem usług outsourcingowych i wynikami ekonomicznymi, osiąganymi w ostatnich latach. Dyrektor SP ZOZ Kędzierzyn–Koźle, Anatol Majcher, przedstawił pracę obiektów szpitalnych, którymi zarządza na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego. Omówił wyniki ekonomiczne, osiągane przez obiekty szpitalne w powiecie, zakres świadczonych usług, procentowy wskaźnik wykonania kontraktów i inne.

2. W dniu 8 czerwca 2007 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w służbie zdrowia oraz funkcjonowanie szpitali na przykładzie Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto spotkanie członków zarządów było okazją do omówienia dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć oraz planów współpracy na kolejne lata. Uczestnicy rozmawiali także o środkach finansowych zapewnionych na budowę zbiornika Racibórz. Józef Gisman Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski przedstawił w skrócie historię restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, omówił etapy dochodzenia do obecnego stanu i plany dalszych działań, rozbudowy i modernizacji placówki. Na zakończenie posiedzenia odbyła się wizyta w nowym obiekcie Oddziału Kardiologii, prowadzonym przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, laboratorium, pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej oraz Oddziału Urologii. Uczestnicy spotkali się z dyrektorem placówki, który poinformował o bieżącym funkcjonowaniu lecznicy.

3. Od 2003 r. oba powiaty współorganizują imprezę pt. „Pływadło - Rzeki dzielą, Odra łączy" - tradycyjny spływ nietypowymi obiektami pływającymi, zwanymi w żargonie lokalnym "pływadłami". Na terenie powiatów raciborskiego i kędzierzyńsko - kozielskiego odbywa się jedyna w swoim rodzaju impreza cykliczna integrująca społeczności lokalne, narodowości i ludzi wokół rzeki Odry. Głównym celem imprezy jest promowanie Odry jako rzeki integracji europejskiej.

4. W dniu 10.02.2009 r. w powiecie raciborskim odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, podczas którego nastąpiła wymiana informacji dotyczących możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych w województwach śląskim i opolskim oraz przekazanie informacji na temat już pozyskanych funduszy zewnętrznych przez partnerskie Powiaty. Zarząd Powiatu Raciborskiego oraz Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zobowiązały się do informowania się o kierunkach w dziedzinie edukacji oraz o usługach zdrowotnych świadczonych przez określone oddziały wybranych szpitali obu Powiatów.

5. W dniu 15.10.2009 r. w Rudach z okazji 4-lecia współpracy odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Powiatu Raciborskiego, Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Rady Powiatu Raciborskiego i Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Postanowiono, iż dotychczasowy kierunek współpracy między Powiatami oraz działania promocyjne Powiatu Raciborskiego wśród Zarządu i Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego będą kontynuowane.

6. 4 marca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego i Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, którego tematami były polityka informacyjna powiatów oraz funkcjonowanie Powiatowych Zarządów Dróg. Szczegółowo omówiono zasady obsługi informacyjnej osób uczestniczących w procesie komunikowania, funkcjonowanie oficjalnej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz BIP-u, a także własne wydawnictwa i publikacje informacyjne. Nastąpiła wymiana informacji odnośnie bieżącej działalności oraz posiadanym parku maszynowym przez Powiatowe Zarządy Dróg, zakończona wizytą w PZD w Raciborzu.

7. 19 kwietnia 2011 r. w tut. starostwie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Raciborskiego oraz Komisją Rolnictwa oraz Promocji Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Głównym tematem obrad był kanał Odra - Dunaj - utransportowienie Odry na odcinku Racibórz - Kędzierzyn-Koźle.

8. 12 czerwca 2012 r. w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego i Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  Uczestnicy dali się do SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wizytowali nowe skrzydło szpitala, w którym umiejscowione zostały SOR, laboratorium, oddział przyjęć i oddział wewnętrzny. Dyrektor placówki omówił sytuację finansową lecznicy, etatyzację oraz tzw. nadwykonania. Następnie uczestnicy wizytowali Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas posiedzenia uczestnicy poruszyli także temat związany z odbudową Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

9. 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego oraz Komisją Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu Kędzierzyńskiego. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy z zakresu działalność poszczególnych komisji. Przedstawiono problematykę kształcenia w obszarach szkół, dla których powiaty są organami prowadzącym.

10. 22 czerwca 2012 r. członkowie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uczestniczyli w otwarciu Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

11. 4 grudnia 2012 r. w tut. starostwie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. funkcjonowanie powiatowego zarządu dróg, sieć szkół ponadgimnazjalnych oraz służbę zdrowia. Ponadto członkowie zarządów wizytowali Powiatowy Zarząd Dróg oraz Szpital Rejonowy w Raciborzu.

12. 21 października 2014 r. w Rudach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Głównym tematem spotkania była oświata i gospodarka leśna. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie prezydiów rad powiatów. Uczestnicy posiedzenia wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. Po obiektach placówki oprowadził dyrektor MOW-u Rafał Lazar wraz z wicedyrektorami. Uczestnicy zwiedzili m.in. internat, warsztaty oraz zadaszone boisko, które zostało oddane do użytku jesienią 2013 r. Koszt budowy boiska z syntetyczną nawierzchnią wyniósł 670 tys. zł. W latach 2010-2013 w placówce realizowane były liczne inwestycje prowadzone przez Powiat Raciborski - kompleksowa termomodernizacja obejmująca także wykonanie nowej kotłowni czy montaż kolektorów słonecznych, prace remontowe w budynkach internatów oraz wspomniana hala łukowa. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji wyniósł 3,7 mln złotych, z czego 2,37 mln zł stanowiły środki zewnętrzne.
W trakcie spotkania omówiono również sieć szkół ponadgimnazjalnych w partnerskich powiatach, ilość uczniów, nabór do klas pierwszych, otrzymywane subwencje i wydatki na oświatę, w tym inwestycyjne oraz funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.
Następnie podczas wizyty w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie o działalności i specyfice  pracy leśników poinformował Nadleśniczy Robert Pabian. Zaprezentowano m.in. drzewostan, formy ochrony lasów, rodzaje zagrożeń, gospodarstwo szkółkarskie czy program ochrony przyrody. Po prezentacji grupa samorządowców z towarzyszeniem leśników odwiedziła m.in. teren pożarzyska z 1992 r.

13. 16 września 2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się wspólne posiedzenie zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Tematem wiodącym spotkania było funkcjonowanie oświaty oraz szlaków turystycznych wzdłuż Odry.

14. 14 marca 2017 r. w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie zarządów partnerskich samorządów powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. W trakcie rozmowy dyskutowano m.in. o sieci szpitali, reformie systemu edukacji, inwestycjach drogowych i ich źródłach finansowania. Delegacja zwiedziła także zamek i kaplicę.

15. 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie starostów partnerskich samorządów. Starosta Grzegorz Swoboda spotkał się ze starostą  Małgorzatą Tudaj, by omówić wspólne plany powiatów. Samorządowcy dyskutowali m.in. o kosztach i procedurach związanych z zakupem energii, działalnością raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej oraz kwestiami związanymi z powołaniem i funkcjonowaniem centrum usług wspólnych. Na zakończenie omówione zostały wspólne wydarzenia samorządów, w tym przede wszystkim organizacja corocznej imprezy pn. „Pływadło”.

16. 07 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w ramach trwającej już od 16 lat partnerskiej współpracy odbyło się wspólne spotkanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z przedstawicielami Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Dyskutowano również o różnych sposobach zarządzania oraz sytuacji finansowej powiatów i podległych im jednostek.

17. 17 listopada 2021 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja przedstawicieli trzech powiatów: raciborskiego, kędzierzyńsko – kozielskiego i wodzisławskiego pn. Popularyzacja szkolnictwa zawodowego w regionie. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy/kierownicy ds. praktycznej nauki zawodu, doradcy zawodowi, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, przedstawiciele izb gospodarczych, cechu rzemiosł różnych oraz środowisk współpracujących ze szkolnictwem zawodowym. Celem konferencji było nawiązanie współpracy poszczególnych środowisk w zakresie realizowanych zadań, wymiana doświadczeń oraz wskazanie problemów z jakimi boryka się szkolnictwo zawodowe.

18. 04 listopada 2022 r. powiat kędzierzyńsko-kozielski odwiedzili przedstawiciele Powiatu Raciborskiego - starosta raciborski Grzegorz Swoboda wspólnie ze swoim z-cą Markiem Kurpisem, członkami zarządu Ewą Lewandowską, Andrzejem Chroboczkiem i Józefem Stukatorem oraz sekretarzem i skarbnikiem powiatu, a głównymi tematami spotkania były oświata, służba zdrowia i obszar energetyki. Zaproszeni do Kędzierzyna-Koźla goście zwiedzili również salę obrad Rady Powiatu, nowy internat „Żeglugi” oraz przystań „Szkwał”, gdzie zobaczyli efekty przeprowadzonej ze środków unijnych, jednej z najpoważniejszych rewitalizacji ostatnich lat.

19. W dniu 06 października w restauracji w Szymocicach odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Partnerskiego przez starostów Powiatów Raciborskiego i Nakielskiego. Tego dnia symbolicznie rozpoczęto oficjalną współpracę, którą na miejscu swoją obecnością i życzeniami wsparli przedstawiciele wszystkich partnerskich i zaprzyjaźnionych miast i powiatów. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski reprezentował starosta Paweł Masełko.

Redakcja strony: Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kędzierzyńsko-KozielskimRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2848