Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: GRZEGORZ UTRACKI

W skład Komisji wchodzą:

 1. Chroboczek Andrzej
 2. Ciszek Marian
 3. Czech Gerard
 4. Kowalewski Krzysztof
 5. Szczurek Andrzej

Posiedzenia Komisji:

Porzadek obrad w dniu 25.10.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ocena stopnia realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacja Lokalnego Rynku Pracy. Sytuacja finansowa PUP w Raciborzu. 2. Realizacja Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim. 3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za III kwartały 2004r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2004. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 października 2004 r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.04.2006 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Wykonanie budżetu oraz zadań Powiatu za 2005r 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2006 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 29.05.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Finansowanie działalności promocyjnej Powiatu Raciborskiego na lata 2003 – 2006. Efekty działalności promocyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zadań wpływających na rozwój Powiatu oraz gmin położonych na jego terenie. 2. Analiza wniosków złożonych przez Starostwo Powiatowe oraz podległe jednostki (w tym jednostki, dla których Powiat jest organem założycielskim) na finansowanie (współfinansowanie) zadań własnych realizowanych w latach 2004, 2005, 2006 i dalszych. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 maja 2006 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 27.03.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Analiza wniosków złożonych przez Starostwo Powiatowe oraz podległe jednostki (w tym jednostki, dla których Powiat jest organem założycielskim) na finansowanie (współfinansowanie) zadań własnych realizowanych w latach 2004, 2005, 2006 i dalszych 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2006 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 27.09.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Analiza i ocena budżetu za I półrocze 2004 r. 2. Analiza sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu za I półrocze 2004r. w porównaniu z rokiem 2003 – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.01.2005 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Ocena zaangażowania prac i środków finansowych w centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Raciborskim. 2. Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 20.02.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1.Stan realizacji Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2.Ocena stopnia zaawansowania inwestycji oraz zaangażowania środków finansowych pn. „Budowa Szpitala Miejskiego” w Raciborzu. 3.Ochrona środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami z uwzględnieniem finansowania zadań z budżetu powiatu. 4.Omówienie zmian budżetu Powiatu Raciborskiego na 2004r. 5.Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2004 r. 6.Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 29.03.2004 r. o godz. 29.03.2004 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego do roku 2003. 2. Zaawansowanie prac związanych z inwestycjami oraz remontami prowadzonymi i planowanymi na rok 2004 przez Powiatowy Zarząd Dróg. 3. Omówienie zmian budżetu Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 23.04.2003 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2003r. 2. Omówienie zmian budżetu Powiatu Raciborskiego na 2004r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 kwietnia 2004 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 28.05.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sieć szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski – stan obecnyi prognozowane zmiany w aspekcie finansowania tych zadań. 2. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I kwartał 2004r. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 30 .08.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Ocena zabezpieczenia usług medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 2. Analiza sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu za I półrocze 2004r. w porównaniu z rokiem 2003. 3. Przedstawienie informacji w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnym w aspekcie finansowym. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31sierpnia 2004 r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 29.12.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2005 r., 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 29.11.2004 r. o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Porządek obrad: 1. Recykling pojazdów i jego efekty ekonomiczne oraz skutki dla środowiska. 2. Realizacja zadań Powiatu oraz wydatkowanie środków finansowych w zakresie kultury i kultury fizycznej. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.02.2005 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja nt. długu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Informacja wstępna dotycząca materiałów w zakresie kosztów prowadzenia oświaty w placówkach podległych Powiatowi Raciborskiemu. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 28.12.2004 r. o godz. 8.00

Porządek obrad: Biuro Rady informuje, iż nastąpiła zmiana terminu i godziny posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Powyższe posiedzenie odbędzie się w dniu 28.12.2004 r. o godz. 8.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 04.04.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w powiecie raciborskim (w aspekcie ekonomicznym). 2. Stan dróg powiatowych po zimie – koszty akcji „Zima” w aspekcie budżetu na rok 2005. 3. Plan remontów dróg w 2005r. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2005 r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 28.11.2005 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego, zagrożenia i działania na rzecz jego poprawy. Sprawozdanie z realizacji zadań służb i straży. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2005 r. 4. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 25.04.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w powiecie raciborskim (w aspekcie ekonomicznym). 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2004r. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 30.05.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Stan dróg powiatowych po zimie – koszty akcji „Zima” w aspekcie budżetu na rok 2005. 2. Plan remontów dróg w 2005r. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 20.06.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2004 r. – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Informacja o stanie realizacji inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu” – wystąpienie Prezesa Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. zo.o. 3. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych na inwestycje w dziedzinie drogownictwa przez służby Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach 2003 – 2005 – wystąpienie Wicestarosty. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21 czerwca 2005 r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 29.08.2005 r. o godz. 13.00 w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki ( Siostry Salezjanki ) w Pogrzebieniu przy ul. Brzeskiej 9.

Porządek obrad: 1. Zasady funkcjonowania i finansowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im M. Laury Meozzi, prowadzonej przez Siostry Salezjanki w Pogrzebieniu. 2. Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Powiecie Raciborskim na lata 2006 – 2011. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 12.09.2005 r. o godz. 11.00

Porządek obrad: 1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2005r. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 września 2005 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.10.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ochrona środowiska w Powiecie Raciborskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. 2. Analiza planów finansowych za okres 2004 – 2005 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska }} i Gospodarki Wodnej. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 30.01.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ocena bieżącej działalności SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Stan realizacji sanacji zadłużenia Szpitala. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2006 r. 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.12.2005. r. o godz. 14.00 wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Porządek obrad: 1. Renty strukturalne – wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego w Raciborzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2005 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 27.02.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w latach 2003 – 2005. 2. Wydatki inwestycyjne i remontowe Powiatu Raciborskiego w 2006r. ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa i oświaty. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2006 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Zmiana godziny posiedzenia Komisji w dniu 27.02.2006 r.

Biuro Rady informuje, iż nastąpiła zmiana godziny posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Powyższe posiedzenie odbędzie się w dniu 27.02.2006 r. o godz. 14.00.

Porządek obrad w dniu 19.06.2006 r. o godz. 14.00

Porzadek obrad: 1. Finansowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Starostwie Powiatowym oraz w gminach Powiatu Raciborskiego. 2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Raciborskim. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2006 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Zmiana godziny posiedzenia Komisji w dniu 19.06.2006 r.

Biuro Rady informuje, iż nastąpiła zmiana godziny posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Powyższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19.06.2006 r. o godz. 10.00. Porządek obrad: 1. Finansowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Starostwie Powiatowym oraz w gminach Powiatu Raciborskiego. 2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Raciborskim. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2006 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.08.2006 r. o godz. 13.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grzonki 1 w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Finansowanie zadań i działalności społecznej oraz socjalnej Powiatu Raciborskiego (DPS, PCPR, PUP, realizacja Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2006 – 2011). 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 sierpnia 2006 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porzadek obrad w dniu 25.09.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym przy placu Okrzei 4

Porządek obrad: 1. Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2006r. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 września 2006 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 23.10.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji Rady Powiatu Raciborskiego 2002 – 2006. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 października 2006 r. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Redakcja strony: Komisja Budżetu i FinansówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2969