Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
X/86/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.
X/85/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 r.
X/82/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego
IX/80/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
V/49/2019 2019-02-28 Obowiązująca w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
IV/43/2019 2019-01-29 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
IV/42/2019 2019-01-29 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
III/33/2018 2018-12-18 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
III/29/2018 2018-12-18 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznegow Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
III/27/2018 2018-12-18 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 177502