Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Załatwianie spraw

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UDZIELA

 • dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji,
 • udzielanie dofinansowań w ramach programu pilotażowego  „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON.

DZIAŁ POMOCY RODZINIE I DZIECKU

 • organizuje i nadzoruje system opieki zastępczej,
 • udziela rodzinom zastępczym pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów umieszczonych w nich dzieci,
 • organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • przyznaje pomoc pieniężną oraz udziela pomoc w integracji ze środowiskiem osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinną i instytucjonalną, pieczę zastępczą oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • ustala odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • kieruje dzieci i młodzież do placówek opiekuńczo-wychowawczej,
 • umieszcza osoby w domu pomocy społecznej oraz ustala odpłatność za ich pobyt,
 • udziela pomocy uchodźcom i repatriantom,
 • umieszcza osoby w środowiskowym domu samopomocy  oraz ustala odpłatność  za ich pobyt,
 • kieruje oosoby i ich małoletnie dzieci do domu dla matek z małoletnimi dziećmi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustala opłatę za ich pobyt w powyższym domu.

Dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży mieści się w Raciborzu, przy ul. Sempołowskiej 5 i jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół "Tęcza" w  Raciborzu na zlecenie Powiatu Raciborskiego. Dom  działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z dziećmi  i kobiet w ciąży, zapewnia całodobowy, okresowy pobyt dla 20 osób. Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

 • zapewnienie  matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży miejsc pobytu i wyżywienie,
 • organizację terapii zajęciowej dla kobiet,
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych dla kobiet,
 • prowadzenie spotkań interwencyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie z psychologiem,
 • zapewnienie specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do powyższego domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują  i przekazują do PCPR dokumentację strony zawierającą:

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię ośrodka zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

Po skompletowaniu dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyję o skierowaniu do powyższego Domu.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie http://www.katowice.uw.gov.pl/

 

DZIAŁ FINANSOWY

 • wypłacanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze  i osobom niepełnosprawnym ,
 • wydaje zaświadczenia o pobieranej pomocy pieniężnej.

 

 

Redakcja strony: Załatwianie sprawRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2833