Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcpr.raciborz.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak informacji o rozmiarach plików do pobrania

Przygotowania deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-30 (aktualizacja)

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-30 (aktualizacja)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest
Dorota Kerner, ">
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 20 28, 415 94 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest 
Dorota Kerner, ">

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 20 28, 415 94 62 wewn. 1. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu znajduje się od strony ulicy Klasztornej. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obok wejścia głównego do budynku, po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Sposób korzystania z windy: w celu chęci skorzystania z windy należy powiadomić pracownika naciskając na dzwonek. Pracownik po usłyszeniu sygnału uruchamia windę. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w lewym skrzydle parteru budynku, brak progów, szerokość drzwi dostosowana. Na parterze znajduje się pomieszczenie WC dostępne i przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni). Osobą do kontaktu jest 
Dorota Kerner, , tel. kom. (sms) 885 390 570.

 

 

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 379