Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Elżbieta Ostrowska

 e-mail:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasztorna 6, 47-400 w Raciborzu, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: email . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,  w jakich są przetwarzane.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Główną działalnością jednostki jest wykonywanie zadań publicznych Powiatu z zakresu:

 1. pomocy społecznej,
 2. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy repatriantom,
 4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 5. organizowanie pieczy zastępczej

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Raciborzu https://bip.powiatraciborski.pl/pcpr/regulaminy.html 

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna przetwarzania; art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  w szczególności z realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, wydawanie decyzji administracyjnej, a także wystawianie dokumentów księgowych i podatkowych, jak również w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  przy czym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez administratora danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9. ust 1 RODO (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. b RODO), możemy również przetwarzać dane osobowe gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,  a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. c RODO); Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

2. W tych celach dane będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych (również przechowywania dla celów archiwalnych) .

3. Gdy postawą przetwarzania danych przez tutejszy PCPR będzie zgoda, w szczególności w celu uzyskanie dodatkowych danych kontaktowych (podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. a; RODO), dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez administratora za zbędne (ustanie celu przetwarzania) W celu odwołania zgody należy złożyć pisemna informację.

4. Dane osobowe zebrane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a także od innych instytucji, które na mocy obowiązującego prawa są zobowiązane udostępniać nam dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wypełniania ciążących na PCPR obowiązków.

Jednocześnie administrator oświadcza, iż

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń realizowanych przez administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub wydania decyzji administracyjnej, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji administracyjnej, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1014