Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: POWIAT RACIBORSKI
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dostawa 30 fabrycznie nowych komputerów typu AIO, 2 komputerów typu desktop, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera kopii zapasowych, napędu RDX oraz kaset (dysków) RDX, wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym- post. III
2023-07-17 2023-07-31
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego” - etap 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
2020-09-21 2020-10-12
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3519S w gminie Rudnik, soł. Czerwięcice, obr. Czerwięcice”
2020-09-02 2020-09-17
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, projektorów, tablic interaktywnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-07-24 2020-08-03
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
2020-06-30 2020-07-21
„Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - roboty budowlane”.
2020-04-27 2020-05-13
„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej – map z projektem podziału działki nr 416 położonej w jednostce ewidencyjnej Nędza, obrębie Nędza, am. 1, przy ul.Leczniczej 1.”
2020-04-17 2020-04-30
Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części działki katastralnej 28,następnie 1572 z a.m.13(...)
2020-03-06 2020-03-16
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego”.
2020-02-18 2020-03-16
Opracowanie opinii oraz projektów rozstrzygnięć w sprawach, w których zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze starosta działa jako organ pierwszej instancji
2020-01-13 2020-01-21
„Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice, obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszcze, 0007 – obiekt I, 0008 Rudyszwałd(...)
2019-12-23 2019-12-31
Dostawa środków czystości w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu 2
2019-12-06 2019-12-11
Dostawa środków czystości w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1
2019-11-29 2019-12-04
Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2019-11-29 2019-12-05
Wykonanie materiałów reprezentacyjno - promocyjnych powiatu raciborskiego
2019-11-22 2019-11-27
„Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części działki katastralnej 28 (...)
2019-11-22 2019-12-02
Zakup serwera, licencji Vmware, licencji Microsoft Windows Serwer oraz licencji Microsoft Serwer CAL
2019-11-12 2019-11-20
Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach.
2019-11-07 2019-11-27
Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach
2019-10-24 2019-11-12
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2019-10-22 2019-11-08
Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie.
2019-10-22 2019-11-07
Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2019-10-10 2019-10-18
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 3528S w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice”.
2019-09-10 2019-09-25
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice”.
2019-08-21 2019-09-05
„Zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu”
2019-08-14 2019-08-20
Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
2019-08-12 2019-08-27
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach”.
2019-08-01 2019-08-19
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2019-07-19 2019-07-30
„Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.
2019-07-11 2019-07-29
Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
2019-07-10 2019-07-24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach i rurociągach drenarskich”.
2019-07-03 2019-07-17
„Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007-NH dla powiatu raciborskiego”.
2019-07-03 2019-07-16
Ubezpieczenie dla 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego
2019-06-19 2019-06-26
„Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap III”
2019-05-27 2019-06-13
Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie (zakres zabudowy krawężnika drogowego... )
2019-05-22 2019-06-06
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap IV
2019-05-09 2019-05-24
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap III
2019-04-19 2019-05-07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”
2019-04-19 2019-04-29
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic
2019-04-15 2019-04-26
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919”.
2019-04-12 2019-04-25
Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice–obręby ewidencyjne Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd,Zabełków
2019-04-11 2019-04-24
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap IV
2019-03-26 2019-04-10
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap IV
2019-02-19 2019-03-06
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i T. Kościuszki w Raciborzu" - etap I oraz etap II
2019-02-13 2019-02-21
Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów
2019-02-07 2019-03-25
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZUNA 2019 ROK
2019-02-06 2019-12-31
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy
2019-01-15 2019-01-31
Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r.
2018-10-26 2018-11-07
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych
2018-10-23 2018-11-09
"Nowoczesne pracwonie do praktycznej nauki zawodów w Powiecei Raciorskim" - dosatwa zestawu nagłosniającego dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu
2018-09-17 2018-09-25
Modernizacja sprzetu i oprogramowania jednostek komputerowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
2018-09-17 2018-09-25
"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" - dostawa obrabiarki dydaktycznej CNC, szlifierki do wałków oraz drukarki 3D dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechaniak" w Raciborzu
2018-08-28 2018-09-05
Modernizacja sprzętu i oprogramowania jednsotek komputerowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
2018-08-28 2018-09-05
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2018-08-21 2018-08-29
"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”–dostawa wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, audiowizualnego, ploterów i drukarki, zestawu nagłaśniającego oraz kasy fiskalnej dla CKZ i U nr 1 w Raciborzu
2018-08-07 2018-08-16
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2018-08-03 2018-08-17
"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” - dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2018-08-02 2018-08-13
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem i audiowizualnego oraz drukarek dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu"
2018-07-30 2018-08-09
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu"
2018-07-26 2018-08-07
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa mebli specjalistycznych i wyposażenia dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu"
2018-07-25 2018-08-03
"Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny"
2018-07-18 2018-08-02
"Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” - przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne
2018-07-12 2018-07-27
„Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” - przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne
2018-06-19 2018-07-04
„Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu – etap II”
2018-06-13 2018-06-28
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zakup wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem oraz audiowizualnego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2018-06-07 2018-06-20
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy”
2018-06-07 2018-06-22
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zakup wyposażenia dydaktycznego i meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2018-06-04 2018-06-15
„Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap III.
2018-05-30 2018-06-14
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – wykonanie posadzek niepylących w korytarzach budynku B – Warsztaty”
2018-05-25 2018-06-11
Wykonanie usług i dostaw materiałów na wystawę na Zamku Piastowskim w Raciborzu w ramach projektu "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu"
2018-05-22 2018-05-30
Ubezpieczenie 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego
2018-05-17 2018-05-25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2018-05-16 2018-05-24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2018-05-16 2018-05-24
„Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap III
2018-05-11 2018-05-28
"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej,- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy wraz z Poprawą efektywności energetycznej (...)
2018-05-10 2018-05-25
"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zakup wyposażenia - urządzeń dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2018-04-27 2018-05-08
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - zakres dwóch pracowni chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej
2018-04-24 2018-05-09
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy wraz z Poprawą efektywności energetycznej (...)
2018-04-13 2018-04-30
Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach
2018-03-30 2018-04-16
Wybór agenta emisji obligacji Powiatu Raciborskiego
2018-03-28 2018-04-18
„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - zakres dwóch pracowni chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej”
2018-03-16 2018-04-03
Wykonanie pracy geodezyjnej mającej na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków poprzez przenumerowanie działki 184/2 (a.m 1 obręb Budziska, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska – obszar wiejski) na działki 184/3 i 184/4 (...)
2018-03-14 2018-03-22
„Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 717/1 km.4, 717/4 km.5 obręb Turze, 256 km.1 obręb Siedliska, w celu wydzielenia części zajętej pasem drogi powiatowej 3509S”
2018-02-08 2018-02-19
Ochrona mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach 2018-2019
2017-11-21 2017-11-30
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2017-11-17 2017-12-05
Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz z opracowaniem wyników umożliwiającym uzgodnienie przebiegu granicy pomiędzy powiatem raciborskim a powiatem gliwickim w okolicy działek nr 295/21 i 209/38 ...
2017-11-13 2017-11-21
Wykonanie usługi polegającej na geodezyjnym pomiarze terenowym budynków i obiektów trwale z nimi związanych wraz z opracowaniem i przekazaniem wyników tego pomiaru do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wybranych działkach (...)
2017-10-11 2017-10-19
Przebudowa toalet Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Stalmacha 12 w Raciborzu
2017-10-06 2017-10-17
Dostawa i montaż wyposażenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
2017-09-25 2017-10-10
Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
2017-09-21 2017-10-05
Projekt systemu klimatyzacyjnego i przebudowy przyłącza energetycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2017-09-18 2017-09-28
Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
2017-09-07 2017-09-22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2017-08-18 2017-08-28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2017-08-18 2017-08-28
Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pomiędzy Powiatem Raciborskim a PKS w Raciborzu Sp. z o.o. wraz z załącznikami
2017-07-21 2017-07-28
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2017-07-13 2017-07-31
Roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej”
2017-07-07 2017-07-24
Przebudowa toalet oraz termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – zakres wymiany stolarki okiennej od strony ul. Stalmacha
2017-06-29 2017-07-07
Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice – obręby ewidencyjne Bojanów, Borucin i Pietraszyn
2017-06-16 2017-06-27
Przebudowa toalet oraz termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu
2017-06-16 2017-06-26
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic
2017-05-31 2017-06-12
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2017-05-26 2017-06-12
Roboty budowlane na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na punkt paszportowy przy ulicy Stefana Batorego 8/2 w Raciborzu”
2017-05-19 2017-05-29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2017-05-16 2017-05-24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2017-05-16 2017-05-24
Malowanie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2017-05-15 2017-05-31
Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II
2017-05-15 2017-05-31
Dostawa i montaż wyposażenia Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu
2017-05-12 2017-05-26
Usługi doradcze dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na projekt pt. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim"
2017-05-10 2017-05-17
Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień
2017-04-28 2017-05-15
Usługi doradcze dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na projekt pt. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim
2017-04-28 2017-05-09
Ubezpieczenie 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego
2017-04-28 2017-05-16
Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza – obręb ewidencyjny Babice
2017-04-14 2017-04-26
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 2 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu
2017-04-11 2017-04-27
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – etap II
2017-04-05 2017-04-20
Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień
2017-03-29 2017-04-13
Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II
2017-03-23 2017-04-10
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych
2017-03-21 2017-04-04
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 2 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu
2017-03-10 2017-03-27
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
2017-03-09 2017-03-24
Projekt klimatyzacji wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2016-10-12 2016-10-24
Wykonanie i wdrożenie geoportalu świadczącego usługi udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...)
2016-09-27 2016-10-06
Dostawa serwera, wyposażenia serwerowni, komputerów typu AIO oraz oprogramowania do wirtualizacji maszyn serwerowych dla Wydziału Geodezji w ramach realizacji założeń projektu – Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego
2016-09-23 2016-10-10
Remont drogi wewnętrznej ulicy Juliusza Kossaka w Raciborzu
2016-09-15 2016-09-30
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie sporządzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza
2016-09-13 2016-09-22
Projekt systemu klimatyzacyjnego i przebudowy przyłącza energetycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2016-09-02 2016-09-13
Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu
2016-08-29 2016-09-13
Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Kornowac – obręby ewidencyjne Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów
2016-05-24 2016-06-02
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – budynek sali gimnastycznej, przyziemie budynku głównego i łącznik oraz wymiana instalacji odgromowej
2016-05-11 2016-05-27
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego
2016-05-05 2016-05-19
Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu
2016-04-12 2016-04-28
Wykonanie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice – obręby ewidencyjne Krzyżanowice i Roszków oraz w jednostce ewidencyjnej Pietrowice Wielkie – obręby ewidencyjne Gródczanki, Samborowice, Lekartów, (...)
2016-03-11 2016-03-22
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów
2016-02-15 2016-03-02
Wykonanie projektu koncepcyjnego ekspozycji, robót i wyposażenia dla projektu pn. Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia (znak sprawy SI.7011.2.2016)
2016-02-09 2016-02-17
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II
2015-12-04 2015-12-22
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2015-10-12 2015-11-02
Dostawa, instalacja systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych wraz z bezstratną konwersją danych z (...)
2015-09-03 2015-09-16
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic
2015-05-26 2015-06-03
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu
2015-05-06 2015-05-18
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu
2015-03-23 2015-04-22
Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice
2015-02-09 2015-02-24
Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi koparko – ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2014-10-14 2014-10-23
Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie, dotycząca przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, odbudowy i utwardzenia dróg (...) - etap II
2014-09-29 2014-10-14
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u w Rudach
2014-09-10 2014-09-29
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap I (docieplenie dachu)
2014-09-08 2014-09-23
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, z Zespołu Szkół Zawodowych, z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu (...)
2014-08-18 2014-09-04
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.466.704,00 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu
2014-07-18 2014-07-30
Dostawa sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego
2014-07-09 2014-07-21
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie - (przetarg 2)
2014-06-24 2014-07-07
Odbudowa, konserwacja rowów i remont przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – etap II
2014-06-17 2014-07-03
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu pn.: Mam zawód- mam pracę w regionie
2014-06-06 2014-06-17
Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu (przetarg 2)
2014-06-04 2014-06-23
Zagospodarowanie terenu w MOW-ie w Rudach
2014-06-03 2014-06-18
Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu
2014-05-28 2014-06-12
Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu
2014-05-14 2014-05-29
Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach
2014-05-06 2014-05-22
Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie, dotycząca przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, odbudowy i utwardzenia dróg szerokości 5,0 m (...)
2014-04-28 2014-05-19
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2014-04-23 2014-05-06
Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu
2014-04-22 2014-05-07
Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9
2014-04-08 2014-04-23
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2014-04-07 2014-04-18
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421
2014-04-03 2014-05-05
Dostawa tuszów, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2014-03-06 2014-03-17
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2014-03-06 2014-03-17
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego
2014-02-26 2014-03-10
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód – mam pracę w regionie
2014-02-12 2014-02-20
Usługi prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie ...
2013-12-10 2013-12-19
Dostawa skanerów dokumentowych
2013-11-27 2013-12-05
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-11-22 2013-12-04
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wskazanych jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz udzielanie porad prawnych w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
2013-11-20 2013-12-02
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” (...)
2013-11-18 2013-11-27
Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania
2013-11-15 2013-11-25
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód – mam pracę w regionie (...)
2013-11-13 2013-11-21
Dostawa laserowych drukarek A3 oraz modułu serwerowego do posiadanego serwera modularnego dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-09-30 2013-10-08
Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych - przetarg 2
2013-09-23 2013-10-10
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu pn.: Mam zawód – mam pracę w regionie – przetarg 2
2013-09-11 2013-09-24
Dostawa licencji systemów serwerowych do posiadanych serwerów dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-09-09 2013-09-18
Wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Pietrowice Wielkie (obręby ewidencyjne Pietrowice Wielkie, Cyprzanów)
2013-09-05 2013-09-16
Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych
2013-09-04 2013-09-19
Odbudowa, konserwacja rowów, remont mostów i przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – etap I
2013-09-02 2013-09-17
Modernizacja drogi powiatowej 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu
2013-08-27 2013-09-11
Modernizacja drogi powiatowej 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu – Etap I
2013-08-05 2013-08-21
Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4
2013-07-30 2013-08-19
Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie (...) - etap I
2013-07-24 2013-08-13
Przebudowa pomieszczenia biurowego i remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu – przetarg 2
2013-07-23 2013-08-12
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
2013-07-12 2013-07-25
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla remontu i odtworzenia wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu
2013-07-09 2013-07-24
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
2013-07-04 2013-07-23
Przebudowa pomieszczenia biurowego i remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-06-26 2013-07-11
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu w ramach projektu pn. Mam zawód- mam pracę w regionie
2013-06-06 2013-06-18
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz odbiór zużytych tablic
2013-06-05 2013-06-13
Wykonanie usług w zakresie rozgraniczenia i przygotowania map z projektem podziału nieruchomości - przetarg 2
2013-06-03 2013-06-12
Opracowanie dokumentacji projektowej i programów prac konserwatorskich oraz STWiORB dla remontu i odtworzenia wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu - przetarg 2
2013-05-16 2013-05-27
Wykonanie usług w zakresie rozgraniczenia i przygotowania map z projektem podziału nieruchomości
2013-04-23 2013-05-06
Opracowanie dokumentacji projektowej i programów prac konserwatorskich oraz STWiORB dla remontu i odtworzenia wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu
2013-04-18 2013-05-07
Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach – przetarg 2
2013-04-09 2013-04-24
Dostawa części do rozbudowy posiadanego serwera modularnego Intel Modular Server
2013-04-02 2013-04-10
Dostawa tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-03-28 2013-04-08
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2013-03-27 2013-04-05
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód- mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-03-21 2013-04-02
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych
2013-03-13 2013-03-29
Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
2013-03-06 2013-03-25
Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-02-27 2013-03-12
Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych
2013-02-18 2013-03-05
Organizacja i przeprowadzenie kursu CAD/CAM dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-02-14 2013-02-22
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-02-06 2013-02-14
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-02-06 2013-02-15
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-01-28 2013-02-07
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie (...)
2012-12-12 2012-12-20
Dostawa półki dyskowej, dysków i modułu RAID do serwera modularnego
2012-11-27 2012-12-05
Usługa prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie (...)
2012-11-23 2012-12-03
Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2012-11-15 2012-11-26
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz udzielanie porad prawnych w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
2012-11-13 2012-11-22
Dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 562 DN
2012-11-05 2012-11-13
Weryfikacja danych ewidencyjnych obrębu Studzienna w jednostce ewidencyjnej Racibórz
2012-10-23 2012-10-31
Wykonanie i dostawa kiosku multimedialnego (infokiosku)
2012-10-19 2012-10-31
Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy (przetarg 2)
2012-10-15 2012-10-30

Redakcja strony: Archiwum postępowańRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 20642