Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Tryb pracy Rady

Uchwała nr XXIII/238/2013 Rady PowiatuRaciborskiego z dnia 30 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu - Raciborskiego - opublikowana 14 grudnia 2012r. - 5832/2012

Pełna treść Statutu Powiatu Raciborskiego dostępna w zakładce Baza Rejestrów Urzędowych

Rozdział 8. 
Sesje Rady 

§ 28. 1. Rada obraduje na sesjach. Sesje odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Projekt planu pracy Rady przygotowuje przewodniczący Rady. W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. 

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 

§ 29. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności następujące punkty: 

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, 

2) wybór Przewodniczącego Rady. 

§ 30. 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni przed terminem obrad w formie elektronicznej lub w sytuacjach wyjątkowych pisemnie za potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie wraz z materiałami umieszczane są w BIP. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się odbiór osobisty materiałów na nośniku zewnętrznym. 

2. Uznaje się, że materiały są udostępnione z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią. 

3. Zawiadomienie powinno zawierać: 

1) miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia sesji, 

2) porządek obrad, 

3) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, 

4) niezbędne materiały związane z tematem sesji. 

4. Porządek obrad ustala przewodniczący Rady. 

5. W szczególnych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Rady, termin, o którym mowa w ust. 1 nie musi być dotrzymany. 

6. Materiały dotyczące sesji mogą być dostarczone radnym w dniu sesji. 

7. Starosta jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady. 

§ 31. Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i porządek obrad sesji, zawiadamiając gminy Powiatu oraz umieszczając informację o jej zwołaniu co najmniej na 12 dni przed terminem, na tablicy ogłoszeń w budynkach Starostwa oraz w BIP. 

§ 32. Przed każdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję. 

§ 33. Radni potwierdzają swoją obecność na sesji poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

§ 34. 1. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady. 

2. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez przewodniczącego formuły: „Otwieram obrady /kolejny numer/ sesji Rady Powiatu Raciborskiego”. 

3. Po otwarciu sesji przewodniczący ustala, czy w sesji uczestniczy liczba radnych zapewniająca prawomocność obrad. Obrady są prawomocne przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

4. W przypadku, gdy liczba radnych jest mniejsza niż połowa ustawowego składu Rady tj. brak quorum, Rada nie może podejmować uchwał. Przewodniczący Rady w takiej sytuacji odracza obrady, wyznaczając nowy termin tej samej sesji. 

§ 35. 1. Bezpośrednio po otwarciu obrad, radny może wystąpić z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

2. W trakcie sesji z umotywowanym wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić przewodniczący Rady, starosta, komisja Rady lub klub radnych. 

§ 36. Porządek obrad sesji powinien w szczególności zawierać następujące punkty z zachowaniem kolejności: 

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, 

2) informacja o porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 

4) wystąpienia gości, 

5) punkty wynikające z planu pracy Rady, 

6) sprawozdanie zarządu o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał, 

7) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowisk, 

8) interpelacje i zapytania radnych, 

9) odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania, 

10) wolne wnioski i informacje, 

11) zakończenie sesji. 

§ 37. 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad. 

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w razie uznania za stosowne może udzielić głosu poza kolejnością dla zgłoszenia wniosku formalnego. 

3. Przewodniczący Rady może w każdym czasie udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję, o ile uzna to za stosowne, a także osobom spośród publiczności, w sprawach istotnych dla Powiatu. 

4. Przewodniczący Rady może ograniczyć czas wystąpień gości oraz osób spośród publiczności. 

5. W punkcie wystąpienia gości nie prowadzi się dyskusji. Przewodniczącemu Rady i zarządowi przysługuje prawo odniesienia się do wystąpień. 

6. W imieniu zarządu głos zabiera starosta lub wicestarosta, bądź wskazany przez nich inny członek zarządu. 

7. Na wniosek starosty lub z własnej inicjatywy przewodniczący Rady może udzielić głosu innym osobom. 

§ 38. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem uchwały pod głosowanie odczytuje jej tytuł. 

2. Zarząd oraz podmiot, który wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą mają prawo wniesienia na sesji poprawek do uchwały, w tym w szczególności przedłożenia nowej wersji projektu uchwały. 

3. Każdy radny ma prawo złożenia poprawek do treści uchwały. Przewodniczący może poprosić o złożenie ich na piśmie. 

4. Poddanie pod głosowanie poprawek do treści uchwały budżetowej, wprowadzających zmiany powodujące zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i deficytu budżetowego wymaga zgody zarządu. 

5. Złożone poprawki poddane zostają pod głosowanie w ten sposób, że w pierwszej kolejności przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący. 

§ 39. 1. W razie potrzeby przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w obradach, w celu umożliwienia właściwej komisji Rady lub zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie. 

2. Przewodniczący Rady może, w miarę potrzeby, zarządzić przerwę w obradach także z innych powodów. 

3. Z wnioskiem o zarządzenie przerwy może wystąpić zarząd, komisja Rady, klub radnych lub radny. Przewodniczący Rady obowiązany jest zarządzić przerwę w obradach na wniosek zarządu, komisji Rady lub klubu radnych. Wniosek radnego o zarządzenie przerwy podlega głosowaniu przez Radę. 

§ 40. 1. Przewodniczący Rady przyjmuje wnioski formalne, do których w szczególności zalicza się wnioski o: 

1) przerwanie, odroczenie posiedzenia, 

2) zamknięcie dyskusji, 

3) przejście do porządku sesji, 

4) odesłanie wniosku do komisji Rady, 

5) głosowanie bez dyskusji, 

6) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 

7) przeprowadzenie głosowania imiennego, 

8) ograniczenie czasu przemówień, 

9) sprawdzenie quorum. 

2. Wniosek o sprawdzenie quorum nie podlega głosowaniu. O pozostałych wnioskach formalnych Rada rozstrzyga zwykłą większością głosów po wysłuchaniu wnioskodawcy. 

§ 41. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku podczas obrad. 

2. Wypowiedź radnego nie może zakłócać porządku obrad ani uchybiać powadze sesji. 

3. W przypadku, kiedy radny narusza w sposób istotny dyscyplinę wypowiedzi, a w szczególności kiedy wypowiedź jest niezgodna z tematem dyskusji lub czas wypowiedzi ulega znacznemu wydłużeniu przewodniczący Rady ma prawo: 

1) zwrócić radnemu uwagę, 

2) określić limit czasowy wypowiedzi, 

3) ograniczyć do dwóch liczbę wystąpień radnego dotyczących danego zagadnienia, 

4) nie udzielić głosu lub odebrać głos. 

4. Nieudzielenie głosu lub jego odebranie odnotowuje się w protokole sesji. 

5. Ustępy 2, 3, 4 mają zastosowanie odpowiednio do osób niebędących radnymi, którym przewodniczący Rady udzielił głosu. 

6. Jeżeli zachowanie radnego w sposób oczywisty uchybia powadze sesji, przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku. Fakt ten odnotowuje się w protokole z sesji. 

7. Przewodniczący Rady ma prawo nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek lub naruszają powagę sesji. 

8. W celu zaprowadzenia porządku przewodniczący Rady ma prawo ogłosić przerwę w obradach. 

§ 42. 1. Porządek obrad powinien być wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na uzasadniony wniosek zarządu, komisji Rady lub klubu radnych, Rada może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie realizowanie porządku obrad. 

§ 43. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady kończy sesję formułą: „Zamykam /kolejny numer/ sesję Rady Powiatu Raciborskiego”. 

§ 44. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych krajowych i zagranicznych - partnerskich jednostek samorządu. 

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. 


 

Redakcja strony: Tryb pracy RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1154