Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XII/136/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 października 2011 r.

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Powiatowy Zarząd Dróg zwany dalej "Zarządem" działa na podstawie:

1. Uchwały nr IV/30/99 Rady Powiatu w Raciborzu w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (t.j. Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).

§ 2. 1. Siedzibą Zarządu jest Racibórz.

2. Zarząd używa pieczęci o treści "Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu".

§ 3. Zarząd jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Zarządowi Powiatu.

II.

ZADANIA ZARZĄDU

§ 4. Do zadań Zarządu należy:

1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg orazobiektów mostowych,

3. pełnienie funkcji inwestora,

4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7. koordynacja robót w pasie drogowym,

8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

18. prowadzenie parkingu dla samochodów usuniętych z dróg Powiatu Raciborskiego.

III.

ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 5. 1. Zarządem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Zarządu powołuje Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor Zarządu odpowiada za kierownie i realizację zadań statutowych, w szczególności za:

1)określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,

2)dobór kadry i podział zadań,

3)sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją,

4)współpracę z organami samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. W celu realizacji zadań powiatu Zarząd współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Zarząd może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 7. 1. Dyrektor Zarządu działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze zakładu komórek organizacyjnych.

2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zarządu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 8. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową, zgodną z zasadami wynikającymi z ustawy oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

2. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

3. Celem efektywniejszego wykorzystania posiadanych środków finansowych oraz ich zwiększenia Zarząd może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach okreslonych odrębnymi przepisami.

§ 9. Zmiany statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 10. Zarząd wyposażony zostaje w mienie niezbędne dla wykonania statutowych zadań.

§ 11. Oprócz zadań wymienionych w niniejszym statucie Zarząd może wykonywać inne zadania powierzone przez Zarząd Powiatu.

 

Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów
Roman Peikert

Starosta
Adam Hajduk

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Statut PZD [ 1 ]
Uchwała Rady Powiatu wraz ze Statutem PZD Uchwała Rady Powiatu wraz ze Statutem PZD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
12-10-15 16:34
499.27KB

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3585