Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Regulaminy

Załącznik do Uchwały Nr 124/640/2013

Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 16 lipca 2013 r.

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zwanego dalej PZD Racibórz.

§ 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu działa na podstawie:
1) Uchwały Nr IV/30/99 Rady Powiatu w Raciborzu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm),
7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
8) Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/136/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011 r. i niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3.

§ 4

Zasięg działania Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu obejmuje obszar powiatu raciborskiego.

§ 5

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Raciborskiego nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 6

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborza podlega Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

 


§ 7


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Raciborski,
2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Raciborskiego,
3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Raciborskiego,
4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

§8

Porządek wewnętrzny, obowiązki pracowników PZD Racibórz, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy PZD Racibórz zatwierdzony przez Dyrektora.


ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania

§9

1. Przedmiotem działalności PZD Racibórz jest pełnienie – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

2. Do zakresu działania PZD Racibórz należą w szczególności czynności i zadania określone w art. 20 ustawy o drogach publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna i zasady kierowania.
Organizacja wewnętrzna

§ 10

1. Na czele PZD Racibórz stoi Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu, zatrudniając go na postawie umowy o pracę.
3. Dyrektor zarządza PZD Racibórz, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w granicach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu.
5. Dyrektor kieruje działalnością PZD Racibórz przy pomocy Głównego Księgowego oraz Inżyniera Ruchu i Robót Drogowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
6. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w PZD Racibórz.
7. Podczas nieobecności Dyrektora, zadania i kompetencje przejmuje osoba przez niego wskazana i upoważniona do pełnienia zastępstwa.
8. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz PZD Racibórz podpisuje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności osoby upoważnione przez Dyrektora.
9. W skład PZD Racibórz wchodzą:
1) Dyrektor,
2) Dział Techniczny, za który odpowiada Inżynier Ruchu i Robót Drogowych,
3) Dział Finansowo - Administracyjny, za który odpowiada Główny Księgowy.
10. Dział Techniczny składa się z następujących sekcji organizacyjnych:
1) sekcja przygotowania i realizacji robót,
2) sekcja bieżącego utrzymania dróg,
3) sekcja administracji drogowej,
4) sekcja zarządzania infrastrukturą.
11. Dział Finansowo-Administracyjny składa się z następujących sekcji organizacyjnych:
1) sekcja finansowo – księgowa,
2) sekcja organizacyjno- administracyjna.
12. Strukturę organizacyjną PZD Racibórz przedstawia Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
13. W ramach działów i sekcji Dyrektor może utworzyć doraźne specjalistyczne zespoły organizacyjne. Utworzenie tych komórek nie powoduje zmiany w Regulaminie organizacyjnym.

§ 11

1. Pracownicy zatrudnieni w PZD Racibórz pozostają w bezpośredniej zależności służbowej do swojego zwierzchnika.
2. Zależność służbowa obowiązuje wszystkich pracowników. Pominięcie drogi służbowej może nastąpić wyjątkowo i tylko w pilnych i uzasadnionych przypadkach.

§ 12

1. Osoby kierujące pracą poszczególnych działów organizują pracę swych komórek stosownie do zakresu czynności, jak również organizują pracę swoich pracowników, kontrolują realizację tych czynności i dokonują ich oceny.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność wobec Dyrektora za realizację zadań w kierowanych przez siebie komórkach.

§ 13

Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników PZD Racibórz określają zakresy czynności. Zakresy czynności tworzą osoby kierujące pracą działów, a zatwierdza Dyrektor.

§ 14

Na okres nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

§ 15

Przy zmianach personalnych pracowników oraz w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej w szczególności chorobą lub urlopem obowiązuje protokolarne przekazywanie spraw oraz posiadanej dokumentacji.

§ 16

Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora jako Kierownika PZD Racibórz należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu,
2) odpowiadanie na korespondencję zewnętrzną - pisma, listy, interpelacje oraz podpisywanie korespondencji wychodzącej na zewnątrz,
3) załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji PZD Racibórz,
4) zarządzanie powierzonym mieniem, zapewniając jego właściwe użytkowanie, utrzymanie, ochronę i należyte wykorzystanie, bezpieczeństwo p-poż, stosowanie zasad BHP,
5) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PZD Racibórz,
6) prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi przydzielonymi PZD Racibórz z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności przy ich wydatkowaniu oraz zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) zawieranie umów wynikających z zakresu działania PZD Racibórz,
8) wykonywanie i nadzorowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PZD Racibórz,
9) podejmowanie decyzji i odpowiedzialność we wszystkich sprawach z zakresu działania PZD Racibórz,
10) organizowanie, koordynowanie i dokonywanie kontroli formalnej i merytorycznej pracy wykonywanej przez podległe działy organizacyjne,
11) organizowanie prawidłowej kontroli wewnętrznej oraz zabezpieczenie PZD Racibórz w celu zapobieżenia powstawaniu nadużyć, kradzieży, strat oraz wypadków przy pracy,
12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących PZD Racibórz i jego pracowników drogą zarządzeń wewnętrznych, upoważnień, poleceń, pism okólnych i pism wewnętrznych,
13) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń z zakresu realizowanych działań oraz na podstawie upoważnień Starosty oraz Zarządu Powiatu,
14) organizowanie okresowych narad, zlecanie opracowywania niezbędnych dokumentów, analiz i sprawozdań.

§ 17


Do zakresu zadań i kompetencji Działu Technicznego należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za sprawy techniczne PZD Racibórz, w tym również w zakresie stosowania przepisów prawa,
2) przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielanie zamówień publicznych dotyczących remontów, przebudowy i budowy dróg powiatowych,
3) organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i organizacją ruchu drogowego, w tym odpowiedzialność za organizację ruchu drogowego na drogach powiatowych,
4) przygotowanie i nadzorowanie prawidłowości wydawanych zezwoleń na reklamy i zajęcia pasa drogowego, wykonywania zjazdów, włączeń do i z dróg powiatowych,
5) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w tym kar pieniężnych wynikających z tych tytułów,
6) nadzorowanie zatwierdzania i uzgadniania zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, wydawania zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
7) uzgadnianie dokumentacji dotyczącej dróg powiatowych,
8) przygotowanie, realizacja, nadzór, koordynacja wszelkich robót i zadań realizowanych w pasach drogowych zgodnie z kompetencjami, w tym tzw. letnie i zimowe utrzymanie dróg,
9) prowadzenie spraw dotyczących ochrony dróg i ich wyposażenia,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) przeprowadzanie ewidencji i inwentaryzacji dróg oraz obiektów mostowych na terenie Powiatu,
12) określanie planu potrzeb, dotyczących zadań drogowych wraz z analizą techniczną i finansową,
13) bieżące utrzymywanie kontaktów i współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Raciborzu, urzędami miast, gmin, powiatów ościennych, innymi organizacjami w zakresie przygotowywania koordynowania i infrastruktury drogowej dla potrzeb wykonywania prac i zadań na drogach powiatowych, w tym dla potrzeb obronności kraju,
14) pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót i innych funkcji przy realizacji zadań prowadzonych na drogach powiatowych,
15) sporządzanie raportów i innych opracowań w tym technicznych o stanie dróg, obiektów, urządzeń w pasie drogowym na terenie Powiatu,
16) sporządzanie opinii technicznych dotyczących pasa drogowego na drogach powiatowych,
17) sporządzanie opinii, meldunków, sprawozdań z wykonywanych robót, informacji o stanie urządzeń i dróg na terenie Powiatu,
18) rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań drogowych,
19) nadzorowanie stanu technicznego obiektów drogowych oraz własnych,
20) prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg,
21) przygotowywanie danych niezbędnych do regulacji pasa drogowego, w tym opiniowanie podziałów nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych,
22) administrowanie budynkami i lokalami PZD Racibórz,
23) gospodarowanie samochodami i pojazdami służbowymi, prowadzenie gospodarki paliwowej,
24) realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

§ 18

Do zakresu zadań Działu Finansowo – Administracyjnego należy w szczególności:
1) prowadzenie księgowości budżetowej,
2) opracowanie założeń planu finansowego PZD Racibórz i układu wykonawczego do budżetu,
3) wykonywanie budżetu zgodnie z przyjętym planem,
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
5) zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej wg zasad i terminów określonych w przepisach, oraz w sposób zapewniający kontrolę wykonania zadań, ochronę mienia,
6) współpraca z służbami finansowymi Powiatu i bankiem w zakresie zapewnienia płynności finansowej PZD Racibórz,
7) wykonywanie czynności związanych z operacjami bankowymi i kasowymi,
8) zorganizowanie kontroli formalno – rachunkowej i prawidłowego obiegu dokumentów,
9) prowadzenie księgowości środków trwałych, księgowości materiałowej oraz bieżące uzgadnianie stanów z kartotekami magazynu,
10) organizowanie i terminowe przeprowadzenie spisów inwentaryzacyjnych oraz nadzorowanie ich rozliczania,
11) planowanie i realizacje wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej pracowników,
12) terminowe naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatku dochodowego,
13) przestrzeganie przepisów prawa pracy, obowiązującego Regulaminu Pracy, prowadzenie całości spraw kadrowych PZD Racibórz,
14) przygotowanie dokumentów dotyczących naboru pracowników,
15) przygotowanie arkuszy oceny pracowników,
16) prowadzenie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych, płacowych,
17) nadzór nad terminowością ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań,
18) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
19) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
20) prowadzenie sekretariatu Dyrektora oraz spraw organizacyjnych PZD Racibórz,
21) wykonywanie obsługi kancelaryjnej PZD Racibórz,
22) organizacja i prowadzenie składnicy akt PZD Racibórz,
23) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym,
24) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi, tablicami, prenumeratą czasopism,
25) administrowanie systemem łączności stacjonarnej i komórkowej w PZD Racibórz,
26) prowadzenie całości spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
27) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w tym zabezpieczenie przestrzegania norm BHP i p-poż. w PZD Racibórz,
28) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynków i mienia PZD Racibórz,
29) prowadzenie spraw związanych z ochroną obiektów i pomieszczeń PZD Racibórz,
30) załatwianie innych spraw o charakterze administracyjno – gospodarczym.

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki i uprawnienia osób kierujących pracą w poszczególnych działach

§ 19

Do obowiązków osób odpowiedzialnych w działach organizacyjnych należy w szczególności:
1) organizowanie i sprawne funkcjonowanie pracy działu z uwzględnieniem:
a) współpracy z pozostałymi sekcjami organizacyjnymi PZD Racibórz,
b) ustalenia podziału pracy wśród podległych pracowników, zapewniającego racjonalne wykorzystanie czasu pracy,
c) przekazywania do wiadomości i wykonania podległym pracownikom otrzymanych instrukcji, zarządzeń, wytycznych,
d) sprawowania bieżącego i stałego nadzoru oraz kontroli nad przestrzeganiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
2) znajomość schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego oraz zakresu zadań komórek organizacyjnych PZD Racibórz,
3) zabezpieczenie majątku będącego w gestii danej komórki organizacyjnej przed kradzieżą, pożarem, stratami,
4) zapoznanie podległych pracowników z przepisami BHP, p.poż., i instrukcjami obowiązującymi w zakresie pracy komórki,
5) przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP, nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich,
6) składanie meldunków swemu przełożonemu w przypadkach ujawnionych wykroczeń ze strony podległych pracowników, niewykonujących swoich obowiązków lub nieprzestrzegających przepisów Kodeksu pracy wraz z wnioskiem o zastosowanie sankcji,
7) organizowanie okresowych narad z podległymi pracownikami w celu omówienia wyników pracy oraz opracowanie środków zmierzających do jej usprawnienia,
8) opracowywanie projektów wniosków organizacyjnych dotyczących usprawnienia pracy komórki organizacyjnej,
9) organizowanie prawidłowego, terminowego sporządzania i obiegu dokumentacji oraz odpowiedzialności za stronę merytoryczną i formalno – rachunkową podpisywanych dokumentów (kart pracy, dowodów materiałowych, itp.),
10) opracowywanie i załatwianie spraw zleconych przez Dyrektora PZD Racibórz,
11) informowanie przełożonego o postępie prac, napotkanych trudnościach oraz środkach podjętych w celu zabezpieczenia wykonania pracy.


§ 20

Do uprawnień osób odpowiedzialnych w działach należy w szczególności:
1) przedkładanie swemu przełożonemu wniosków o przeszeregowanie pracowników wyróżniających się w pracy, wniosków o udzielenie nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy,
2) opiniowanie kandydatów na pracowników, co do ich kwalifikacji zawodowych oraz wnioskowanie o ich przyjęcie,
3) opiniowanie o przeniesienie pracowników do innych prac,
4) wnioskowanie o awansowanie podległych pracowników,
5) przedstawianie swojemu przełożonemu wniosków o przeniesienie lub zwolnienie pracowników, a także wniosków o zastosowanie kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy,
6) wydawanie podległym pracownikom poleceń wynikających z zakresu ich obowiązków.


ROZDZIAŁ V

Obowiązki pracowników

§ 21

Do obowiązków wszystkich pracowników PZD Racibórz, bez względu na zajmowane stanowisko należy:
1) rzetelne wykonywanie pracy oraz dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
2) przestrzeganie obowiązującego czasu pracy i dyscypliny pracy,
3) przestrzeganie w czasie pracy hierarchicznej zależności, zakresów czynności i dyscypliny służbowej,
4) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
5) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
6) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji, aktów normatywnych związanych z zajmowanym stanowiskiem,
7) dbałość o powierzone mienie,
8) właściwe gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi PZD Racibórz, oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub kradzieżą,
9) zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania, bezstronności i obiektywności oraz zasad oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy wydatkowaniu środków publicznych,
10) wykazywanie należytej troski o całość interesów i majątku PZD Racibórz, chociażby ten obowiązek nie wynikał z zakresu pracy i konkretnych przepisów lub poleceń służbowych.

§ 22

Każdy pracownik PZD Racibórz ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i karną za:
1) niewypełnianie obowiązków lub przekroczenie uprawnień wynikających z zakresu pracy, odpowiednich przepisów lub poleceń służbowych przełożonych,
2) nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących go jako pracownika PZD Racibórz, w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska i zakresu prac,
3) powstałe z jego winy względnie na skutek braku nadzoru z jego strony szkody lub braki majątkowe,
4) brak należytej troski o interesy PZD Racibórz oraz o powierzone mu składniki majątkowe.

§ 23

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników określają:
1) zakresy czynności i odpowiedzialności,
2) Regulamin Pracy,
3) Kodeks pracy.


ROZDZIAŁ VI

Nadzór i kontrola

§ 24

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli ponoszą wszyscy pracownicy kierujący pracą poszczególnych działów.


§ 25

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli polega na:
1) organizowaniu prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych,
2) systematycznym i pełnym nadzorowaniu czynności służbowych podległego personelu, szczególnie w zakresie:
a) zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
b) zgodności z ustalonymi obowiązkami służbowymi,
c) zgodności z obowiązującymi normami, instrukcjami technicznymi, itp.,
3) wykrywaniu i usuwaniu stwierdzonych braków i uchybień, a w przypadkach naruszania obowiązków służbowych zgłoszenia zaistniałych naruszeń zwierzchnikom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu wyciągnięcia w stosunku do winnych konsekwencji służbowych lub karnych, zależnie od rodzaju i stopnia naruszenia obowiązków służbowych.

 


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 26

Zaznajomienie się z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego pracownicy potwierdzają w formie pisemnych oświadczeń, które przechowywane są w ich aktach osobowych.

 

Redakcja strony: RegulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4399