Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Usuwanie pojazdów z dróg

Informacja dla właścicieli / użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

WARUNKI ODBIORU Z PARKINGU POJAZDU USUNIĘTEGO Z DROGI PUBLICZNEJ

Jednostka prowadząca
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ul. 1 Maja 3
Lokalizacja parkingu : 47-400 Racibórz ul. 1 Maja 3

Wymagane dokumenty
- zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu ( jeśli jest to określone w dyspozycji usunięcia )
- dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej pojazd
- dokument upoważniający do używania pojazdu ( np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, umowa kupna -sprzedaży, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe )

Miejsce złożenia wymaganych dokumentów
Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Termin i sposób załatwienia
Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Pojazd wydawany jest osobie wskazanej w zezwoleniu lub właścicielowi (posiadaczowi) widniejącemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, umowie kupna-sprzedaży lub pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Odholowane pojazdy można odebrać z parkingu strzeżonego w dniach pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30
Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy uiścić w kasie PZD w Raciborzu w godzinach od 7:15 do 14:45 lub na poniżej wskazany rachunek bankowy:
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu VeloBank S.A. nr 61 1560 1140 2005 2996 3000 0007

Opłaty
Opłaty naliczane są na podstawie stawek przyjętych na dany rok kalendarzowy. W roku 2023 obowiązują stawki określone Uchwałą Nr XLVI/357/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego https://bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_rady/str:6.html

Podstawa prawna
Art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz.U. z 2011 r. nr 143, poz. 846 );
Uchwała nr XLVI/357/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze powiatu Raciborskiego

Tryb odwoławczy
Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotu, który taką dyspozycję wydał.

Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w PZD znajdują się na stronie internetowej bip.powiatraciborski.pl w zakładce „ jednostki organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu/ochrona danych osobowych”.

Redakcja strony: Usuwanie pojazdów z drógRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 49