Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Regulamin naboru

ZARZĄDZENIE NR 77/2017
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art.11- 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn.zm.), art. 18³ª ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn.zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.   Wprowadzam w życie Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego - zwany dalej regulaminem.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2. 1. Regulamin ustala zasady przeprowadzania naboru pracowników w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwanym dalej Starostwem, na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego i w zakresie tym uzupełnia on postanowienia art. 11-15 ustawy o pracownikach samorządowych.
     2. Regulamin dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, których stosunek pracy nawiązuje się w drodze umowy o pracę.
     3. Regulaminu nie stosuje się do rekrutacji na stanowiska:

1) pomocnicze i obsługi

2) doradców i asystentów

     4. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego jest otwarty i konkurencyjny. Odbywa się z uwzględnieniem zasad wynikających z postanowień powołanej w ustępie 1 ustawy i w trybie określonym w postanowieniach regulaminu.

Rozdział 2.

DECYZJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

§ 3. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta Raciborski na wniosek złożony przez:
1) kierownika komórki organizacyjnej – w przypadku naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
2) sekretarza powiatu – w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego.
     2. Do wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu dołącza się:
1) projekt ogłoszenia,
2) zakres czynności.
   3. Wniosek przekazuje się z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowaną datą zatrudnienia pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej na stanowisko ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym w wersji papierowej i elektronicznej.

Rozdział 3.

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 4. 1. Naboru na wolne stanowisko dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej komisją. Komisja ma charakter komisji stałej.
     2. W skład komisji wchodzą:
1) Starosta Raciborski, jako przewodniczący komisji, zaś w przypadku nie uczestniczenia w pracach komisji Starosty Raciborskiego, Sekretarz Powiatu jako przewodniczący komisji, w pozostałych przypadkach jako członek komisji,
2) kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego wyznaczona,
3) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania personelem, będący równocześnie sekretarzem komisji.
   3. W uzasadnionych przypadkach skład komisji może zostać uzupełniony o dodatkowe osoby posiadające kwalifikacje merytoryczne istotne dla właściwej oceny kandydatów.

Rozdział 4.

NABÓR WEWNĘTRZNY

§ 5. 1. Nabór wewnętrzny to pierwszy sposób naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego.
     2. Przez nabór wewnętrzny należy rozumieć przeniesienie pracownika zatrudnionego w Starostwie z innego stanowiska pracy, z wyjątkiem grup stanowisk, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu.
     3. Na podstawie wniosku o rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej, o którym mowa w § 2 regulaminu sekretarz komisji sporządza ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji przekazuje do wiadomości wszystkim pracownikom Starostwa przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów wykorzystywanego w Starostwie.
     4. Pracownik ubiegający się o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy składa na stanowisku ds. zarządzania personelem wniosek o przeniesienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
     5.Termin do złożenia wniosku, o którym mowaw ust. 4 nie może być krótszy niz 7 dni od dnia przekazania wiadomości wszystkim pracownikom Starostwa.

     6. Selekcja kandydatów może odbywać się zgodnie z trybem określonym w § 10, jeśli komisja tak postanowi.
     7. Decyzję w sprawie przeniesienia na wolne stanowisko urzędnicze podejmuje Starosta Raciborski na podstawie informacji o wynikach naboru wewnętrnego.

    8. W przypadku braku pracowników Starostwa ubiegających się o przeniesienie na wolne stanowisko lub w przypadku nie rozstrzygnięcia naboru wewnętrznego, uruchamia się procedurę rekrutacji kandydatów spoza Starostwa.

Rozdział 5.

ETAPY NABORU

§ 6.  Nabór na wolne stanowisko przeprowadzany jest w nastepujących etapach:
    1. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego,
     2. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
     3. wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,
     4. selekcja końcowa kandydatów,
     5. zakończenie naboru,
     6. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
     7. ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział 6.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

§ 7. 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, sekretarz komisji umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
     2. Jeżeli przewodniczący komisji tak postanowi, ogłoszenie o którym mowa w pkt 1 może zostać zamieszczone także w innym, wskazanym przez niego miejscu, w szczególności w prasie, portalach internetowych, Powiatowym Urzędzie Pracy, akademickich biurach karier.
     3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które
z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
6) informację, o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia;
7) wskazanie wymaganych dokumentów;
8) określenie sposobu, terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
     4. Termin do składania dokumentów ogłoszony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 7.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

§ 8. 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie w Starostwie Powiatowym dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego.
     2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) (udokumentowanie faktu wykonywania działalności gospodarczej),
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej BIP),
8) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, którego wzór stanowi załącznik 4 do niniejszego regulaminu,
10) dokument potwierdzający niepełnosprawność.
     3. Upoważnionym do przyjmowania dokumentów jest sekretarz komisji.
     4. Wymagane dokumenty należy składać:
1) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
2) pocztą elektroniczną na adres: w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) pocztą na adres Starostwa Powiatowego.
    5. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie są rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 Rozdział 8
WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW – ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

§ 9.  1.  Analizy dokumentów dokonuje komisja.
2.  Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z dokumentami aplikacyjnymi złożonymi przez kandydatów, w celu porównania danych w nich zawartych z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.
3.  W wyniku dokonanej analizy dokumentów komisja dokonuje selekcji kandydatów na:
1)  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zawiadamiając pisemnie kandydatów o miejscu i terminie kolejnego etapu rekrutacji,
2)  nie spełniających wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, zawiadamiając o przyczynach nie zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji wraz z odesłaniem dokumentów aplikacyjnych.
4.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


Rozdział 9
SELEKCJA KOŃCOWA KANDYDATÓW

§ 10.  1.  Na selekcję końcową kandydatów mogą składać się następujące techniki naboru:
1)  test kwalifikacyjny,
2)  rozmowa kwalifikacyjna,
3)  dodatkowy sprawdzian kwalifikacji i umiejętności.
2.  O zastosowaniu odpowiedniej techniki naboru decyduje komisja.
3.  O wyniku selekcji końcowej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub łączny wynik wszystkich zastosowanych elementów selekcji końcowej.
4.  Nie stawienie się kandydata w wyznaczonym miejscu i terminie na którykolwiek etap rekrutacji jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze.
5.  W przypadku spóźnienia się kandydata zostaje on dopuszczony do trwającego naboru. Kandydat ma prawo przystąpienia do:
1)  testu kwalifikacyjnego w czasie wyznaczonym na pisanie testu,
2)  rozmowy  kwalifikacyjnej  po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami.


Rozdział 10
TEST KWALIFIKACYJNY


§ 11.  1.  Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
2.  Do przygotowania pytań testowych zobowiązany jest członek komisji reprezentujący komórkę, na wniosek której wszczęte zostało postępowanie bądź inna osoba wyznaczona      przez komisję.
3.  Test kwalifikacyjny jest testem jednokrotnego wyboru i kandydat może otrzymać łącznie      maksymalnie 20 punktów. Warunkiem zakwalifikowania do kolejnego etapu jest      uzyskanie co najmniej 12 punktów. Spośród osób spełniających powyższy warunek do      kolejnego etapu kwalifikowanych jest 5 osób z największą liczbą punktów. Jeżeli więcej osób uzyskało taki sam wynik jak piąta zakwalifikowana osoba, to wszystkie te osoby      dopuszczone są do kolejnego etapu rekrutacji.
4.  W uzasadnionych przypadkach, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego      minimum punktów komisja może podjąć decyzję o obniżeniu wymaganego limitu punktów, jednakże wymagana liczba punktów nie może być niższa niż 10.


Rozdział 11
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


§ 12.  1.  Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem,   sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz weryfikacja  informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

2.  Rozmowa kwalifikacyjna pozwala zbadać w szczególności:

1)  predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2)  posiadaną wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków,
3)  obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
4)  cele zawodowe kandydata,
5)  osobowość kandydata, obraz jego samooceny, w tym oceny świadczącej o nieposzlakowanej opinii o kandydacie.
3.  Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona dodatkowym sprawdzianem kwalifikacji i umiejętności, m. in. umiejętności obsługi komputera, stopnia znajomości języków obcych. Kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
4.  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja.
5.  Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków komisji po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami.
6.  Każdy członek komisji przyznaje kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
7.  Punktację z rozmowy kwalifikacyjnej przyznaną przez poszczególnych członków komisji kandydatowi sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę członków komisji w celu uzyskania średniego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
8.  Arkusz podsumowujący, którego wzór stanowi załącznik nr 5  do regulaminu zawiera średni wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz liczbę punktów uzyskaną z pozostałych zastosowanych elementów selekcji końcowej.


Rozdział 12
ZAKOŃCZENIE NABORU


§ 13.  1.  Po zakończeniu naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne  oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe wraz ze wskazaniem osób niepełnosprawnych, o ile znajdują się w grupie.
2.  Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.


Rozdział 13
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU

§ 14.  1.  Po zakończeniu naboru sekretarz komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów.

2.  Protokół zawiera:
1)  określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się art. 13a  ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
2)  liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
3)  informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4)  uzasadnienie dokonanego wyboru,
5)  skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.  Protokół przedstawia się Staroście Raciborskiemu celem zatrudnienia wybranego kandydata.


Rozdział 14
ZATRUDNIENIE


§ 15.  1.  Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Starosta Raciborski.
2.  Starosta Raciborski lub osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzić dodatkową rozmowę z kandydatami, o których mowa w § 13 ust. 1.
3.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów pierwszeństwo ma kandydat posiadający wykształcenie preferowane określone w ogłoszeniu o naborze.
4.  W przypadku rezygnacji wybranego kandydata z podpisania umowy o pracę możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokole tego naboru lub ogłoszenie ponownego naboru.
5.  Kandydat wyłoniony do zatrudnienia w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę      zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo      ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wynik badania lekarskiego określającego zdolność do pracy oraz oryginały dokumentów      aplikacyjnych.
6.  Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska,     możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 13 ust. 1. Przepis § 13 ust.2 stosuje się odpowiednio.
7.  Przebieg zatrudnienia:
1)  Stanowiska urzędnicze
a)  pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy,
b)  druga umowa na czas określony 6 m-cy lub czas nieokreślony,
c)  umowa na czas nieokreślony,
2)  Stanowiska kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego                 
a)  pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy,
b)  druga umowa na czas określony lub nieokreślony,
c)  umowa na czas nieokreślony.


Rozdział 15
INFORMACJA O WYNIKU NABORU

§ 16.  1.  Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze sekretarz komisji informację o wyniku naboru umieszcza na tablicy informacyjnej oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)  nazwę i adres jednostki,
2)  określenie stanowiska,
3)  imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
4)  uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3.  W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru, braku zgody Starosty Raciborskiego na zatrudnienie wybranego kandydata, nie rekomendowania przez komisję żadnego kandydata ogłasza się kolejny nabór.
4.  Jeżeli w przypadku ogłaszania kolejnego naboru wymagania nie ulegają zmianie, nie ma     obowiązku składania kolejnego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu.


Rozdział 16
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI

§ 17.  1.  Dokumenty aplikacyjne kandydata, z którym zostanie podpisana umowa o pracę dołącza się do jego akt osobowych.
2.  Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną, po czym przekazuje do archiwum zakładowego.
3.  Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób odsyła się lub przekazuje osobiście zainteresowanym.
4.  Sekretarz komisji niezwłocznie informuje w formie pisemnej kandydatów o wynikach naboru.


Rozdział 17
PRZEPISY KOŃCOWE


§ 18.  Traci moc Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek  organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.


§ 19. 1.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa.
2.  Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia będę sprawował osobiście


§ 20.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i  podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl oraz w Intranecie Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

./podpisano/
Wicestarosta Marek Kurpis

 

Redakcja strony: Regulamin naboruRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 83083