Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Ogłoszenia

Procedura obowiązująca

w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu

na wypadek zagrożenia COVID-19

w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby.

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) z późn.zm.

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133)

-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

 

I Cele procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych od
1 września 2020 r. oraz innych, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie zmianie.


II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

Niniejsza procedura dotyczy:

- wszystkich pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

- rodziców (prawnych opiekunów),

- wychowanków placówki.

III Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

1.Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

2.Na terenie placówki w częściach wspólnych - korytarze, nauczyciele, pracownicy,  wychowankowie i pozostali zakrywają nos i usta,  natomiast po wejściu do sali nie jest to obligatoryjne i uzależnione jest od warunków i stanowiska pracy.

3.Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

4.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.Poidełko w placówce pozostaje wyłączone z użytku do odwołania.

 

IV Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1.W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek oraz przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.

2.Sale dydaktyczne i przestrzeń wspólna wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.

3.Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.

4.Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.

5.Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach .

6.Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni placówki min.1,5 m.

 

V Organizacja zajęć stacjonarnych w placówce

1.Jedna grupa uczestników powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

2.Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki, fotele. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  przybory sportowe,  np. piłki, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

3.Uczestnik zajęć  nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek, poza własnymi materiałami plastycznymi lub innymi niezbędnymi do zajęć (np. obuwie taneczne, mikrofon itp.).

4.Do placówki może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji.

5.Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

6.Przy wejściu do budynku placówki należy zdezynfekować ręce oraz następuje pomiar temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała oraz widocznych objawów przeziębienia - wychowanek jest odsyłany do domu. Na terenie placówki, w częściach wspólnych, wychowankowie, pracownicy i inne osoby poruszają się w maseczkach/przyłbicach. Po wejściu do sali zajęć - można zdjąć maseczki/przyłbice.

7.Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  - izolatorium
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z placówki.

8.Rodzice dzieci poniżej 5 r.ż zobowiązani są do przebywania na terenie placówki
w maseczce / przyłbicy w wyznaczonych miejscach.

9.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11.Nauczyciel w pracowniach organizuje przerwy dla swoich wychowanków
w interwałach adekwatnych do potrzeb. Podczas przerw odbywa się wietrzenie sal.

12.Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych będzie czyszczony lub zdezynfekowany. Zaleca się, aby:

- wychowankowie przynosili swoje materiały plastyczne oraz inne: kredki, ołówki, gąbki na mikrofony itp.

- tak organizować zajęcia dla wychowanków, by ograniczać kumulowanie się większej, niż zalecana, liczby wychowanków w salach (np. krótsze zajęcia dla mniejszych grup - większa częstotliwość zajęć, w ramach przydzielonego pensum).

13. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów (maskotki, zabawki).

14.Podczas korzystania z szatni należy zachować społeczny dystans.

15. Pracownicy administracji i obsługi:

a) Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

b) Regularnie, po każdych odbytych zajęciach,  dezynfekują przedmioty i sprzęty
w salach (obsługa). Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji BHP.

c) Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono  objawy chorobowe (obsługa).

d) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów (obsługa).

e) Pracują w rękawiczkach i maskach / przyłbicach, jeżeli stanowisko tego wymaga.

f) Pracownicy administracji przyjmują petentów przy ladzie, przy zachowaniu obowiązującej odległości lub przy stanowisku w wejściu do placówki.

g) Pracownicy obsługi dbają w szczególności o wzmożoną dezynfekcję klamek, włączników światła, poręczy oraz toalet.

h) Zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, min.1,5 m.

VI Szczegółowa organizacja zajęć artystycznych

1.Zajęcia teatralne odbywają się w wyznaczonej sali, w  ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć mogą nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk.

2.Zajęcia koła gitarowego odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk. Uczestnicy zajęć przynoszą własne instrumenty. Na czas trwania stanu epidemii placówka nie udostępnia gitar.

3.Zajęcia plastyczne i malarskie odbywają się w wyznaczonej sali, w  ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć mogą nosić maseczki. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. W miarę możliwości uczestnicy przynoszą własne materiały plastyczne na zajęcia. Wychowankowie zabierają swoje prace plastyczne do domów. Wszystkie materiały użyte podczas zajęć oraz stoliki będą zdezynfekowane. Materiały, których nie można zdezynfekować (ścinki, elementy dekoracyjne itp) zostaną wyrzucone. Nauczyciel podaje materiały plastyczne z szafy.

4.Zajęcia koła ceramiki odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk. ...........

5.Zajęcia koła małej modelarni odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk. ............

6.Zajęcia kół wokalnych - śpiew solowy odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk.................

7.Zajęcia kół wokalnych - śpiew zespołowy odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk..............

8.Zajęcia kół tańca towarzyskiego odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk............

9.Zajęcia kół baletowych odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk.............

10.Zajęcia świetlicowe i dziennikarskie odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk............................

11.Zajęcia kół rękodzielniczych odbywają się w wyznaczonej sali, w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczestnicy zajęć moją nosić maseczki. Nauczyciel wietrzy salę pomiędzy zajęciami przez  min. 10 minut. Nauczyciel zwraca uwagę na dezynfekcję rąk.

12.Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać rodziców wychowanków ze szczegółową organizacją swoich zajęć w kołach, a potwierdzenie zapoznania zawrzeć na piśmie. Procedura umieszczona będzie na stronie internetowej placówki.

 

VII Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (pomieszczenie socjalne za salą widowiskową, tzw. kuchnia). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4.Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami uczestnika i wzywa do niezwłocznego odbioru uczestnika z placówki informując
o powodach.

5.W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).

8.Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę i rękawiczki.

9.Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.
 2. Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, dyrektor powiadamia rodziców, by jak najszybciej odebrali ich z placówki.
 3. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się w sekretariacie MDK i każdej sali dydaktycznej)
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

15.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.

16.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

17.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

18.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

VIII Przepisy końcowe

1.Procedura obowiązuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu od dnia
1 września 2020 r. do czasu jej odwołania.

2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy, zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i  stosowania.

3.Procedura może ulec aktualizacji w sytuacji zmian epidemiologicznych w kraju.

 

 

 

Redakcja strony: OgłoszeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3842